Vasakronans bokslutsrapport 2010

Renodling av fastighetsbeståndet och en positiv värdeförändring.

• Hyresintäkterna ökade till 5 508 mkr (5 367).
• Uthyrningsgraden förbättrades till 92,8 procent (91,9).
• Driftnettot ökade till 3 706 mkr (3 579).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades huvudsakligen till följd av förbättrat driftnetto och uppgick till 2 325 mkr (2 086), en ökning med 11 procent. 
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 6,1 procent (-6,6) förklarat av lägre direktavkastningskrav och stigande marknadshyror.
• Resultat efter skatt förbättrades till 5 303 mkr (-1 354).
• Fastighetsförvärv uppgick till 5,4 mdkr och fastighetsförsäljningar till 5,8 mdkr. Förvärven genomfördes under det fjärde kvartalet och avsåg kommersiella fastigheter i centrala Stockholm.

I och med försäljningen av Dombron har samtliga jämförelsetal omräknats, se vidare sidan 5 i bokslutsrapporten.


Vasakronan har under året fortsatt renodlingen av fastighetsbeståndet mot kontor och butikslokaler i Sveriges mest attraktiva regioner. Under det fjärde kvartalet ökades innehavet av kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad genom två stora förvärv. Fastigheten Blåmannen 20, kvarteret Klara Zenit i centrala Stockholm, förvärvades för en köpeskilling om 4,35 mdkr. Tidigare under hösten förvärvades fastigheten Stuten 12 på Regeringsgatan i centrala Stockholm för en köpeskilling om 1,1 mdkr. Beståndet har också tillförts nya fastigheter genom att projekt har färdigställts för 3 mdkr under året.

Förbättringen av resultat före värdeförändringar och skatt kommer främst av högre hyresintäkter från avslutade projekt, men även av lägre administrationskostnader och ett förbättrat räntenetto. Därtill steg marknadsvärdet på fastigheterna med 6,1 procent, vilket medförde att resultatet efter skatt ökade till
5 303 mkr (-1 354). Ökningen av marknadsvärdet förklaras främst av lägre direktavkastningskrav, men förväntningar om stigande marknadshyror har även påverkat positivt särskilt under det andra halvåret.

I december tecknades avtal med Ashurst advokatbyrå respektive HiQ avseende lokaler på 1 400 och 1 600 kvm i kvarteret Jakob Större 18 på Jakobsgatan i Stockholm. Därmed är samtliga nybyggda kontorslokaler i fastigheten fullt uthyrda. Totalt har nyuthyrningar motsvarande en årshyra på 424 mkr eller 151 000 kvm genomförts under året. Utöver nyuthyrningarna har omförhandlingar eller förlängningar genomförts på motsvarande en årshyra om 812 mkr.

– Tack vare vårt utbud av moderna och effektiva lokaler samt ett framgångsrikt arbete inom uthyrnings- och förvaltningsorganisationen har vi förbättrat uthyrningsgraden till närmare 93 procent. Vi har också fortsatt renodlingen genom förvärven i slutet av året, kommenterar Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.


Länk till rapporten
För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se  
 
Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-566 205 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se