Vasakronans bokslutsrapport 2009

Ökade hyresintäkter och förbättrad uthyrningsgrad

Hyresintäkterna ökade till 5 865 mkr (proforma 5 567).
Uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,5).
Driftnettot ökade till 3 807 mkr (proforma 3 773).
Resultat före skatt och exklusive värdeförändringar förbättrades till
2 314 mkr (proforma 1 948), en ökning med 19 procent.
Marknadsvärdet på fastigheterna minskade till 71 784 mkr (74 551).
Orealiserad  värdeförändring 2009 uppgick till -4 369 mkr, vilket motsvarar
en värdeförändring på -5,7 procent.
Resultat efter skatt uppgick till -1 354 mkr (proforma 43).

(Proforma är beräknad som om förvärv av Vasakronan hade skett per den 1 januari 2008 i stället för per
1 september 2008, se vidare sidan 15 i bokslutsrapporten.)

Vasakronan har under året hyrt ut 180 000 kvm lokaler. Den största uthyrningen under det fjärde kvartalet var
6 000 kvm till Kammarkollegiet på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Årets största uthyrning skedde i en fastighet under uppförande i kvarteret Riga i Värtahamnen, där Tieto Sweden tecknat sig för 15 000 kvm. Under året har 395 000 kvm lokaler förlängts eller omförhandlats.

– Vi har varit framgångsrika i vårt uthyrningsarbete och tagit marknadsandelar under året. En hög återköpsgrad, dvs att våra hyresgäster i hög grad väljer att förlänga hyresavtalen med oss, visar hög kundnöjdhet och lojalitet. Det bekräftas också av förbättrad kundnöjdhet enligt NKI, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Under 2009 har Vasakronan arbetat med att renodla verksamheten. Vasakronan Service Partner har sålts till Coor Service Management, vilket ger kunderna tillgång till ett breddat tjänsteutbud. Huvuddelen av bostäderna har också flyttats över till Bostadsaktiebolaget Dombron, ett nytt helägt dotterbolag till Vasakronan. Försäljningsarbetet av Dombron pågår med ambitionen att sälja bolaget under 2010.

– Vasakronan ska bli ett bolag med tydligt fokus på kontor och butiker på orter i Sverige med högst tillväxt. Vi har genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete efter förvärvet av gamla Vasakronan och vi kommer nu att fortsätta att trimma och effektivisera verksamheten under 2010, säger Fredrik Wirdenius.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-566 205 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se