Vasakronans bokslutsrapport 2008

 – Ökat driftnetto till följd av förvärv och högre hyror
 – Värdeförändringar minskade resultatet

Den 1 september 2008 tillträdde AP Fastigheter samtliga aktier i Vasakronankoncernen och den 1 december bytte AP Fastigheter namn till Vasakronan.


Hyresintäkterna för 2008 uppgick till 3 937 mkr (2 805). Hyresintäkterna ökade på grund av förvärv samt ökade bruttohyror. I ett jämförbart bestånd ökade hyrorna med 4 procent.


Vakansgraden uppgick till 8 procent (10). Vakansgraden minskade hänförligt till förvärvet av Vasakronan.


Driftnettot för 2008 ökade till 2 598 mkr (1 732) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (62). Ökningen förklaras av beståndsförändringar och ökade hyresintäkter. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5 procent.

Årets resultat
före skatt och exklusive värdeförändringar uppgick till 1 366 mkr (1 104).

Årets resultat
efter skatt uppgick till -433 mkr (3 295). Minskningen förklaras främst av negativa värdeförändringar på fastigheterna. 

Marknadsvärdet
på fastigheterna uppgick till 74 551 mkr (39 682). I ett jämförbart bestånd har fastighetsvärdena sjunkit med 9,5 procent. Denna värdenedgång kompenseras av att Vasakronanförvärvet skedde till ett fastighetsvärde som understeg marknadsvärdet med 15 procent. Orealiserad värdeförändring uppgick till -2 560 mkr (3 550).


Vinstutdelningen föreslås uppgå till 1 073 mkr (2 000), motsvarande 26,82 kr (50,00) per aktie.


Prognosen för 2009 är att resultat före skatt och exklusive värdeförändringar förväntas överstiga 
2 200 mkr.


– Organisationen är nu på plats efter förvärvet och vi arbetar gemensamt under namnet Vasakronan. Vi ser med förväntan fram emot ett spännande år med många utmaningar. Det är dock viktigt att ha respekt för de konsekvenser som den finansiella oron i vår omvärld kommer att ha på vår verksamhet, säger Fredrik Wirdenius vd på Vasakronan. Den löpande intjäningen är fortsatt god bland annat tack vare en väl sammansatt hyreskontraktsportfölj. Vi har, jämfört med branschen i övrigt, en lång återstående genomsnittlig löptid för de kommersiella hyreskontrakten på 5,6 år.


För mer information kontakta:

Fredrik Wirdenius        
Vd            
Tel 0705 – 53 80 62         


Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans        
Tel 0709 – 681 540  


Länk till bokslutsrapporten