Vasakronans årsstämma

Vid årsstämman i Vasakronan AB den 22 april 2008 fastställdes utdelningen till 791 (698) Mkr.


Vasakronans styrelse omvaldes. Lars V Kylberg utsågs till styrelseordförande och till styrelseledamöter utsågs Birgitta Kantola, Lars Johan Cederlund, Christina Liffner, Jan Roxendal, Kristina Schauman och Håkan Erixon. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Marianne Gustafsson och Ronny Bergström.


Det beslutades om oförändrade styrelsearvoden. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 348 000 kronor, varav 174 000 kr avser ett extra utgående arvode mot bakgrund av ökade krav till följd av ökad arbetsbelastning kopplat till förberedelser av en försäljning av bolaget. Styrelseledamöters arvode beslutades till 174 000 kronor per ledamot, varav 87 000 kronor avser extraarvode. Därutöver utgår arvode för deltagande i styrelsens revisionsutskott med
15 000 kronor per ledamot och år och i styrelsens ersättningsutskott med samma belopp.


Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71