Vasakronans årsstämma – höjd utdelning, ny ordförande

Vasakronans årsstämma
– höjd utdelning, ny styrelseordförande, två nya styresleledamöter och fördubblade styrelsearvoden


Vid årsstämman i Vasakronan AB den 25 april 2007 fastställdes utdelningen till 698 (254) Mkr.
Till Vasakronans styrelse valdes Lars V Kylberg till ny styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Lars Johan Cederlund, Birgitta Kantola och Christina Liffner. Två nya styrelseledamöter utsågs; Jan Roxendal och Kristina Schauman. Tidigare ordföranden Egon Jacobsson som blev styrelseordförande år 2000 avgick. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Marianne Gustafsson och Ronny Bergström.


Det beslutades att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande med 348 000 kronor, varav 174 000 kr avser ett extra utgående arvode mot bakgrund av ökade krav till följd av ökad arbetsbelastning kopplat till förberedelser av en försäljning av bolaget. Styrelseledamöters arvode beslutades till 174 000 kronor per ledamot, varav 87 000 kronor avser extraarvode. Därutöver utgår arvode för deltagande i styrelsens revisionsutskott med
15 000 kronor per ledamot och år och i styrelsens ersättningsutskott med samma belopp.


Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070