Vasakronan kritiskt mot Riksrevisorernas granskning

Vasakronan ställer sig starkt kritiskt mot den granskning som Riksrevisionen gjort av finanshanteringen inom några statliga fastighetsbolag, bland dem Vasakronan. Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan, menar att Riksrevisorernas kritik är missvisande och oprofessionellt utförd.


– Det är en märklig upplevelse att bli granskad av Riksrevisionen, säger Håkan Bryngelson. Vi i Vasakronan har utfrågats av ett team med ringa erfarenhet av aktiebolags finansförvaltning, understödda av några konsulter med mycket begränsad finansoperativ bakgrund.
– Vi kan bara konstatera att Riksrevisionen dragit felaktiga slutsatser på en rad viktiga punkter, säger Bryngelson. De har till exempel gjort jämförelser med andra fastighetsbolags räntekostnader vid två tidpunkter utan att ta hänsyn till förtidsinlösen av lån och derivat, vilket gör att jämförelsen inte är relevant. Vi har en räntekostnad som är väl i paritet med våra konkurrenter på fastighetsmarknaden.


– Dessutom har Riksrevisionen kommenterat Vasakronans finanspolicy. Vi anser att finanspolicyn håller god kvalitet och att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och ledning. Vi har kvalificerade personer som leder vår finansförvaltning med mångårig erfarenhet från börsnoterade företag. Vi anlitar dessutom högt kompetenta externa revisorer.


Vasakronans revisor – Svårt att förstå Riksrevisionens kritik:
– Som statligt ägt aktiebolag som arbetar på en konkurrensutsatt marknad ställs höga krav på Vasakronans redovisning, öppenhet och transparens, säger Vasakronans revisor, Ingemar Rindstig från Ernst & Young. Vasakronans finanspolicy är av god kvalitet. Riksrevisionens kritik är därför svår att förstå, menar Rindstig.


För vidare information kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 070-545 36 55
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 070-593 91 71


Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.