Stor värdeförändring och fortsatt starkt löpande resultat.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 13 februari, 2006

  • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 107 Mkr (1 307 Mkr).
  • Årets resultat före skatt uppgick till 3 784 Mkr (1 662 Mkr). Exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning uppgick årets resultat före skatt till 1 230 Mkr  (1 350 Mkr).
  • Orealiserad värdeförändring uppgick till 2 473 Mkr (85 Mkr). Marknadsvärde på balansdagen uppgick till 32,2 miljarder kr (30,2 miljarder kr).
  • Hyresintäkterna för perioden: 2 962 Mkr (3 259 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (92 procent).
  • Driftnettot för året: 1 876 Mkr (2 033 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd ökade driftnettot med 1 procent.

 

AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för januari till december 2005 på 3 784 Mkr jämfört med 1 662 Mkr motsvarande period föregående år. Skillnaden i resultat förklaras till största del av orealiserade värdeförändringar som ingår i resultatet med 2 473 Mkr (85 Mkr).

– Vi uppvisar ett starkt resultat för året. Särskilt att notera är den stora värdeförändringen som uppgick till 9 procent för ett jämförbart bestånd, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Störst värdeförändring uppvisade kontorsfastigheter i Stockholms innerstad och Göteborg samt bostäder i Stockholm.  Glädjande är också utvecklingen av driftnettot som för ett jämförbart bestånd ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Vi har således en fortsatt stark löpande intjäning, fortsätter Per-Håkan Westin.

 Pressmeddelande 20060213.pdf