Starkt rörelseresultat – lägre vakanser. Vasakronan delår – januari-september 2006

Resultat efter skatt ökade till 2 037 (997) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet. Resultatet efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 110 (884)Mkr till följd av förbättrat rörelseresultat och stärkt finansnetto.


Vakansgraden minskade till 7 (11) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar.


Hyresintäkterna uppgick till 2 015 (2 022) Mkr. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 2 (-1) procent.


Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 36 165 (33 741) Mkr. Orealiserad värdeökning uppgick till 1 567 (493) Mkr, en ökning med 4,7 (1,6) procent sedan årsskiftet.


Fastighetsförvärv uppgick till 1 077 Mkr och avser Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala. Samtidigt såldes hela aktieinnehavet i Norrporten inklusive konvertibla förlagslån för 1 905 Mkr.


Utsikterna för 2006 är oförändrade. Resultat efter finansnetto, före värdeförändringar i fastigheter och intressebolag, förväntas öka till cirka 1 200 (1 100) Mkr.


– 2006 har varit ett starkt år för Vasakronan, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Rörelseresultatet har ökat, finansnettot har förbättrats ytterligare och fastighetsbeståndet har ökat i värde med 5 procent.


– Den svenska ekonomin präglas av fortsatt BNP-tillväxt vilket påverkar Vasakronan positivt. Efterfrågan från den privata tjänstesektorn har stigit ytterligare och sektorn räknar med fortsatt ökad sysselsättning.


– Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stort både från svenska och internationella investerare. Detta har lett till lägre direktavkastningskrav och ökade priser på fastigheter, till följd av låga räntor och hög risk i alternativinvesteringar. Dessa faktorer har bidragit till att öka värdet på Vasakronans fastigheter.


Rapporten i sin helhet finns att läsa under finansiell information – delårsrapport


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71