Starkt resultat förklarat av stor värdeökning.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 30 augusti, 2006


Delårsrapport januari-juni 2006

  • Periodens resultat efter skatt : 2 018 mkr (1 294).
  • Periodens resultat efter finansiella poster: 2 803 mkr (1 637). I resultatet ingår orealiserad värdeförändring fastigheter med 2 033 mkr (967).
  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring och avskrivning: 738 mkr (647).
  • Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet på balansdagen: 34,3 miljarder kr (31,0).
  • Hyresintäkterna för perioden: 1 591 mkr (1 529).
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (91).
  • Driftnettot för perioden: 1 024 mkr (983).

AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för första halvåret 2006 på
2 018 mkr (1 294) eller 50,45 kr (32,35) per aktie och ett resultat efter finansiella poster på 2 803 mkr (1 637). Resultatökningen är främst hänförlig till orealiserad värdeförändring som ingår med 2 033 mkr (967).

– Fastighetsvärdena fortsätter att stiga. Den fortsatt starka efterfrågan på fastigheter har resulterat i ytterligare sänkta direktavkastningskrav för våra välbelägna och attraktiva fastigheter, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi börjar också se tecken på en förbättrad efterfrågan på lokalhyresmarknaden, vilket lovar gott inför framtiden fortsätter Per-Håkan Westin.