Rekordstarkt resultat – Vasakronans bokslutsrapport 2006

• Resultat efter skatt ökade till 3 409 (1 681) Mkr, vilket är Vasakronans högsta redovisade resultat någonsin. Ökningen beror på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och ett förbättrat operativt resultat.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 38 122 (32 827) Mkr. Orealiserad värdeökning uppgick till 3 253 (858) Mkr, en ökning med 10 (3) procent.
• Resultat efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till
1 333 (1 271) Mkr beroende på förbättrat driftöverskott. Finansnettot har belastats med 139 Mkr i förtidsinlösen av lån.
• Hyresintäkterna uppgick till 2 706 (2 689) Mkr. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 8 (–2) procent. Ökningen förklaras av höjd marknadshyra samt nytecknade avtal i fastighetsförädlingsprojekt.
• Vakansgraden minskade till 7 (8) procent av hyresintäkterna.
• Utdelningen föreslås uppgå till 698 (254) Mkr.
• Utsikterna för 2007 är att resultat efter finansnetto, före värdeförändring förväntas att öka till cirka 1 450 (1 333) Mkr.

– 2006 blev Vasakronans starkaste år hittills, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Vasakronas hyresintäkter har ökat, driftkostnaderna har sjunkit och marknadsvärdena har ökat med 10 procent.

– Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur där storstadsregionerna med Stockholm i spetsen är motorn i den ekonomiska tillväxten. Till följd av den starka konjunkturen ökar sysselsättningen. Det blir nu fler jobb i princip inom alla sektorer och det är högre efterfrågan på arbetskraft.

– Vasakronan har genom ett intensivt uthyrningsarbete sänkt vakanserna ytterligare och har idag endast 7 procent vakanser. I Göteborg och Malmö är vi nere på 3 och 4 procent och i Lund på 1 procent. I Kista har 20 000 kvm hyrts ut under 2006.

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Analytikerträff
Onsdag den 31 januari 2007 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Erik Nyman, SEB Enskilda.Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61. Presentationen kommer även att kunna följas via direkt www.financialhearings.com