Öppen bolagsstämma i Vasakronan 26 april

Tisdagen den 26 april kl 16.00-cirka 17.00 håller Vasakronan öppen bolagsstämma. Vasakronan AB är helägt av den svenska staten, och vill ta tillfället i akt att informera om verksamheten. Det betyder att allmänheten är välkommen.

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Anmälan om att delta i bolagstämman ska ske senast tisdag den 19 april 2005
– skriftligen till Vasakronan AB, koncernstab Juridik, Box 24234, 104 51 Stockholm
– per telefon 08-783 21 27
– per fax 08-783 21 01

På bolagstämman kommer Vasakronan också att presentera resultatet för det första kvartalet 2005.

Kallelsen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri torsdag den 24 mars 2005.

För mer information v.v. kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan   08- 783 21 09

Kallelse till
BOLAGSSTÄMMA I VASAKRONAN AB

Aktieägarna i Vasakronan AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 26 april 2005 kl 16.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Platsen för bolagsstämman har ändrats i förhållande till vad som tidigare angivits i bolagets årsredovisning.

Anmälan
Aktieägare eller annan som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast tisdagen den 19 april 2005 anmäla sitt deltagande skriftligen till Vasakronan AB, koncernstab Juridik, Box 24234, 104 51 Stockholm eller per telefon 08-783 21 27 eller per fax 08-783 21 01 eller här på bolagets hemsida.

Ärenden
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande på stämman
3.  Justering av röstlängden
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Val av justeringsmän
7.  Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB
8.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; information om principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter;
11. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13. Fastställande av avkastningskrav
14. Fastställande av utdelningspolicy
15. Stämmans avslutande

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2004 lämnas med 165 Mkr.

Beslutsförslag
Vasakronan AB ägs till 100 procent av den svenska staten via Civitas Holding AB. Civitas Holding AB har som enda tillgång samtliga aktier i Vasakronan AB. Ägaren har meddelat att ägaren avser att rösta för följande förslag:

2.  Att till ordförande vid stämman utse Egon Jacobsson.

10. Vad gäller antalet styrelseledamöter hänvisas till information som senare kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

11. Vad gäller val av styrelseledamöter hänvisas till information som senare kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

Ernst & Young valdes vid bolagsstämman 2004 för en tid intill bolagsstämman 2008.

12. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma.

Vad gäller arvode till styrelseledamöterna hänvisas till information som senare kommer att läggas ut på bolagets hemsida.

13. Att verksamheten skall ge en avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel motsvarande den riskfria räntan, definierad som den 5-åriga statsobligationsräntan plus 5 procentenheter.

14. Att den årliga utdelningen skall motsvara 3 procent av eget kapital. Dock skall utdelningen uppgå till maximalt 30 procent av resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt och med avräkning för orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stockholm i mars 2005

STYRELSEN