Låg vakans i Malmö och Lund

 Vasakronans bokslutsrapport 2006


– I Malmö har Vasakronan idag endast 4 procent i vakans och i Lund är vakansen under 1 procent, kommenterar Anders Kjellin, chef för Region Öresund i Vasakronan. Marknadsvärdet på Vasakronans fastighetsbestånd i Malmö har ökat med 7 procent till
5 247 Mkr.

– Den ekonomiska tillväxten i Malmö är fortsatt stark. Den ökande integrationen med Danmark tillsammans med en bred näringslivsstruktur är goda förutsättningar för en ekonomisk tillväxt. Sysselsättningen ökar och konsultsektorn är dragloket tillsammans med ett ökat antal arbetspendlare över Öresund. Den starka danska konjunkturen är ett stöd för en fortsatt stark sysselsättnings- och ekonomisk tillväxt i Öresundsregionen.

– I centrala Malmö ligger topphyrorna kring 1 850–2 000 kr/m2 och hyrorna har legat på en stabil eller något ökande nivå. Butiksmarknaden präglas fortsatt av en positiv utveckling i Malmö City.

– I Lund är efterfrågan stark och vakanserna är på en fortsatt mycket låg nivå. De internationella företagen i Lund är inne i en stark tillväxtfas, vilket medför att ett flertal större nybyggnadsprojekt kommer att påbörjas under 2007.För vidare information vänligen kontakta
Anders Kjellin, chef region Öresund   tfn 040-691 71 10
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 070-593 91 71