Kraftsamling kring klimatfrågan

Kraftsamling kring klimatfrågan

Svenska företagsledare, däribland Vasakronans vd Håkan Bryngelson, går nu samman för att sätta fokus på de stora utsläppen av växthusgaser.


Utsläppen anses vara bidragande orsak till klimatförändringarna de senaste åren med t ex extrema oväder och översvämningar.
Det sker i ett samarbete med organisationen BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change). Klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser är ett av de stora miljöproblemen. Atmosfärens halt av t ex koldioxid har ökat med 30 procent sedan slutet av 1800-talet och medeltemperaturen på jorden har ökat med drygt en halv grad, enligt Naturvårdverket. Följder anses bland annat vara extrema oväder med stormar, regn och översvämningar. Dricksvattnets kvalitet kan påverkas och torka driva människor på landsflykt.


Värmerekord
I  somras slogs flera värmerekord i Europa och året som helhet var det tredje varmaste på jorden sedan regelbundna mätningar började göras, enligt Världsmeteorologiska organisationen WMO. Påtagligt är också de milda vintrarna i Sverige de senaste åren. Framöver bedöms medeltemperaturen i Sverige öka mer än för genomsnittet för jorden, vilket för med sig ännu mildare vintrar och kraftigare regnoväder.


Genom att delta i klimatnätverket Blicc /Sverige vill Vasakronan i samarbete med andra företag arbeta fram metoder, mål och redovisningsprinciper för hur man långsiktigt sänker utsläppen av framför allt koldioxid och minskar den globala uppvärmningen. Blicc/Sverige kommer speciellt att inrikta sig på bebyggelse och transporters miljöpåverkan.


Lanseringsmöte
Den 14 januari drog nätverket Blicc/Sverige igång sitt samarbete med åtta företag i olika branscher – Fortum Värme samägt med Stockholms stad, NCC Construction Sverige, Luftfartsverket, MKB Fastighets AB, Stena Metall, SMHI, Respect Europe och Vasakronan. På mötet diskuterade företagsledarna tillsammans med miljöminister Lena Sommestad  bl a hur politiska styrmedel kan stödja processen. Samtidigt publicerades en debattartikel i dagspress:


– Med i dag känd och väl beprövad teknik kan vi dramatiskt minska energianvändningen med 50 procent i såväl ny som befintlig bebyggelse, skriver företagsledarna på DN Debatt 14 januari. » Läs artikeln i sin helhet


Sedan tidigare arbetar Blicc med företag baserade i Europa som IKEA, DHL, Maersk Sealand, Stora Enso, Interface och Mc Donalds Europe.


Utnyttja energin effektivare
I Sverige står bygg- och fastighetssektorn (bostäder och lokaler) för cirka 40 procent av energianvändningen, varav knappt en fjärdedel härrör från fossila bränslen(kol, olja, bensin och diesel), dvs ej förnyelsebar energi.
För att minska utsläppen av koldioxid måste energieffektiviteten öka, från källan ut till konsumenten. Trots att tekniken redan finns har effektiviseringen i vare sig nybyggen eller befintliga hus inte förbättrats sedan 1980-talet.


– Det är idag tekniskt möjligt att halvera energiåtgången per kvadratmeter i nya byggnader på samma sätt som det är möjligt att bygga oerhört bensinsnåla bilar eller ännu hellre vätgasdrivna fordon. Men för att marknaden ska fungera behövs det starka signaler från politiskt ansvariga för att orka genomdriva omställningen av samhället i den riktningen”, säger Per-Uno Alm, RespectEurope, en av initiativtagarna till projektet.


Tar ansvar
– Som en av Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan ett betydande ansvar för att minimera den miljöpåverkan som vi orsakar. Naturligtvis kan vi inte själva hejda den globala uppvärmningen, men tillsammans med andra företag och BLICC kan ta vi ett gemensamt grepp i klimatfrågan och visa att vi tycker det är viktigt, säger vd Håkan Bryngelson.


– Viktigt är även att energin som används är förnyelsebar och här har energiföretagen ett stort ansvar för att än mer aktivt marknadsföra och förändra produktmixen.


Tio punkter
Vasakronan har sedan länge arbetar mycket med energifrågorna och anses vara en föregångare inom branschen. Arbetet kan sammanfattas i tio punkter:


1. Ständig fokus på energibesparande åtgärder


2. Uppföljning av energiförbrukning varje månad sedan Vasakronan bildades 1994.


3. Värmeenergiförbrukning har minskat med 15 % sedan 1994.


4. Olja avvecklad som primär värmekälla utom för fem mindre anläggningar (Primus, Hägernäs, Bromsten, Ursvik och Aske) och utgör idag cirka 1 % av Vasakronas värmeenergiförbrukning.


5. Grön el (enligt Naturskyddsföreningens Bra Miljöval) i samtliga fastigheter sedan 2001.


6. Koldioxidutsläppen minskat med 15 % sedan uppföljning startade 1998.


7. Vasakronans totala koldioxidutsläpp för 2002 var betydligt lägre än snittet för fastighetsbranschen. Utsläppen var 2002 totalt 8970 g CO2 / m2, vilket motsvarar 0,045 kg / kWh (normalt för branschen 0.3-0.5 kg/kWh) utifrån den totala energiförbrukningen 2002 på 203 kWh/år (värme 107 kWh/ m2Når och el 96 kWh/år).


8. Många fastigheter – speciellt i Stockholm – har idag fjärrkyla istället för egna kylmaskiner.


9. Aktivt arbete för att påverka leverantörer till att använda miljövänligare primära energikällor samt produktionsmetoder.


10. Vasakronan deltar i ett flertal olika miljö- och hållbarhetsprojekt för att värna om den yttre miljön i allmänhet och klimatet i synnerhet. Bland dessa kan här nämnas ByggaBo, som är ett dialogprojekt mellan staten och ett antal proaktiva företag och kommuner.


Bildar kupa
Inom forskarvärlden finns det fortfarande olika meningar om hur stor del av klimatpåverkan som människan är orsak till. Men det går inte att bortse ifrån att vi inför stora klimatförändringar med dramatiska effekter om vi inte gör något för att minska utsläppen av växthusgaser. 
Det tar ungefär 200 år för växthusgaser, varav de vanligaste förutom vattenånga är koldioxid och metan, att försvinna ur atmosfären.