Kontorsutformningen avgör medarbetarnas effektivitet

Vasakronans senaste kontorsbarometer visar att 47 procent av de som tycker att kontorets utformning påverkar dem negativt känner sig ineffektiva på grund av hur arbetsplatsen är utformad. Drygt hälften anser också att de har svårt att koncentrera sig på sitt arbete.

Kontorsmiljön påverkar i hög grad medarbetarnas prestationer och inställning till företaget. Med rätt planlösning, inredning, ljusförhållanden och temperatur skapas positiva medarbetare som presterar mer och trivs när de går till jobbet. Finns det däremot brister i lokalernas utformning påverkar detta medarbetarna negativt på en mängd olika sätt. Inspiration och kreativitet ersätts av trötthet och huvudvärk.

Arbetsmiljön avgörande för prestation och inställning på jobbet
Vasakronans senaste Kontorsbarometer visar att en bra kontorsmiljö påverkar alla, oberoende av vilken roll man har på företaget. Cheferna upplever i högre utsträckning än medarbetarna att de blir inspirerade och kreativa, medan medarbetarna känner sig mer delaktiga i arbetet. Dålig luft, för varmt eller kallt på kontoret, felaktigt ljus eller hur arbetsplatserna placerats, kan däremot påverka arbetsprestationen negativt.

Effekterna av kontorslokalernas bristande utformning är många. 52 procent av de som totalt sett påverkas negativt av kontorets utformning upplever att de blir trötta. 51 procent upplever att de har svårt att koncentrera sig. Hela 47 procent uppger att de känner sig ineffektiva på jobbet på grund av lokalernas utformning. Andra effekter är att medarbetare blir allmänt irriterade, sjuka, eller till och med drar sig för att gå till jobbet.

Skillnader mellan män och kvinnor
De flesta har en tydlig åsikt om vad i arbetsmiljön som påverkar dem positivt. Generellt klassas möjligheterna till social samvaro högt bland de tillfrågade. Cheferna värderade förutom bra luft/ventilation (38 %), även ytor för spontana möten (29 %). Undersökningen visar också på skillnader mellan könen. Kvinnor värderar till exempel stora fönster och dagsljus mest (52 %), liksom bra lunch- och fikautrymmen (42 %). Män å sin sida tycker att luft/ventilation är viktigare för arbetsprestationen (37 %). Män vill också ha tillgång till tysta rum för total avskildhet (24 %), medan kvinnor trivs bättre med växter omkring sig (35 %).

Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en oberoende, internetbaserad kanal som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. Resultatet ger en tydlig indikation på kopplingen mellan lokalens arbetsmiljö och hur medarbetarna mår och trivs, och hur effektivt de jobbar. Detta är den fjärde undersökningen.

Över 1000 svarade
1047 personer svarade under perioden 19 mars till 6 april 2009 på undersökningen, som genomfördes av företaget United Minds. Av de svarande var 46 procent kvinnor och 54 procent män. Alla arbetar på kontor.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström, HR-chef Vasakronan
Tel: 08-566 205 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Marika Karlsson, marknadschef Vasakronan
Tel: 08-566 205 64
E-post: marika.karlsson@vasakronan.se

De kontorsanställda fick frågan: Vad i ditt kontors utformning påverkar din arbetsprestation positivt? (flera svarsalternativ möjliga)

Stort inflöde av dagsljus   48 %
Bra belysning   45 %
Att sitta nära mina kollegor   42 %
Bra lunch- och fikautrymmen   38 %
Bra möjligheter att arbeta ostört   34 %
Bra luft/ventilation   33 %
Växter   30 %
Tyst ventilation   25 %
Bra ytor för spontana möten   22 %
Tillgång till rum med total avskildhet  21 %

De kontorsanställda fick också frågan: Vad i ditt kontors utformning påverkar din arbetsprestation negativt? (flera svarsalternativ möjliga)

Dålig luft/ventilation   41 %
För varmt eller kallt   40 %
Det är bullrigt   32 %
Dålig/trist inredning   31 %
Få möjligheter att arbeta avskiljt (koncentration)  29 %
För lite ljus utifrån   21 %
Brist på vilrum   20 %
Inga bra fika- och lunchutrymmen   18 %
Få kreativa ytor (för arbete tillsammans)  15 %
Få ytor för spontana möten   14 %

Kvinnor på kontor värderar följande högre än män, för en positiv arbetsprestation:

Stort inflöde av dagsljus   52 % (män, 45 %)
Bra lunch- och fikautrymmen    42 % (män, 35 %)
Växter    35 % (män, 25 %)

Män på kontor värderar följande högre än kvinnor, för en positiv arbetsprestation:

Bra luft/ventilation   37 % (kvinnor, 29 %)
Bra ytor för spontana möten    25 % (kvinnor, 18 %)
Tillgång till tysta rum för total avskildhet  24 % (kvinnor, 18 %)

Chefer på kontor värderar följande högre än medarbetare, för en positiv arbetsprestation:

Bra ytor för spontana möten   29 % (medarbetare, 21 %)
Bra ytor för större traditionella möten  21 % (medarbetare, 14 %)
Gott om mötesrum   22 % (medarbetare, 15 %)
Bra luft/ventilation   38 % (medarbetare, 33 %)