Kontorsbarometern: Företagen väntar stigande kontorshyror

Hälften av beslutsfattarna tror på höjda kontorshyror, visar undersökningen Kontorsbarometern Konjunktur & Trend, som Vasakronan låtit göra bland beslutsfattare på 248 medelstora och stora företag. I Malmö förbereder sig 67 procent av företagen på ökade lokalkostnader.


När det gäller hyreskostnaderna är knappast någon minskning/sänkning i sikte under 2008, enligt respondenterna i Kontorsbarometern Konjunktur & Trend. Nästan hälften (48 procent) förväntar sig hyreshöjningar under 2008, medan en tredjedel tror på oförändrade hyror. Men det är stora skillnader mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.


I den heta Öresundsregionen tror hela 67 procent av Malmöföretagen på högre hyror medan andelen är lägre i Göteborg och Stockholm, där 45 procent respektive 44 procent förväntar sig hyreshöjningar.


– Vår bedömning är att hyrorna kommer att fortsätta öka något under 2008 främst för lokaler som klarar öppna planlösningar och hög yteffektivitet. I takt med fortsatt sysselsättningsökning kommer efterfrågan på kontorslokaler att vara stark. Någon avmattning till följd av osäkerhet på finansmarknaderna har vi inte märkt av.
– Idag har vi få tomma lokaler och en vakansgrad på 4 procent i hela vårt bestånd, det är en kraftig minskning jämfört med 2004 då den var 12 procent, säger Eva Kasberg, biträdande informationschef på Vasakronan. 


Större lokaler behövs
Närmare 40 procent av beslutsfattarna bedömer att de behöver större lokaler under de kommande tolv månaderna. Ungefär hälften (47 procent) uppger att det inte blir någon förändring. Endast 5 procent uppger att de har behov av att minska sina nuvarande lokalytor.


– Resultatet från undersökningen stärker oss i våra egna bedömningar, att det är fortsatt högt tryck på lokalhyresmarknaden.Vi ser att efterfrågan främst ökar när det gäller moderna lokaler med flexibel planlösning i centrala kommunikationslägen, säger Eva Kasberg.


Viktigast vid flytt
Beslutsfattarna har även tillfrågats om faktorer som är viktiga vid val av nya kontorslokaler.


Topplista – viktigast vid flytt
1 Hyreskostnad   45 %
2 Annan planlösning   32 %
3 Modernare lokaler   29 %
4 Centralt läge   26 %
5 Närhet till kommunikationer  24 %
6 Goda parkeringsmöjligheter  15 %


Kontoret viktig statussymbol
Undersökningen visar att drygt 5 av 6 beslutsfattare eller närmare 85 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet att kontoret är en viktig statussymbol.


När resultatet kring vad som ger kontoret status analyseras framkommer att nästan 6 av 10 beslutsfattare (58 procent) uppger att kontorets inredning och stil bidrar till att ge kontoret status. 46 procent uppger att adressen och läget är viktigt för kontorets status. En av fyra beslutsfattare uppger att receptionens utseende ger status. Fastighetens exteriör och hur lokalerna möbleras bidrar till kontorets status i ungefär lika stor utsträckning, 24 procent respektive 23 procent.


Kontorets adress är viktigast för statusen i Stockholm (55 procent) medan beslutsfattare i Malmö och Göteborg inte tycker det är lika viktigt, 39 procent respektive 33 procent.


För vidare information kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan Tel 08-783 21 09
Eva Kasberg, bitr informationschef, Vasakronan Tel 08-783 21 18   


Om Kontorsbarometern Konjunktur & Trend:
Kontorsbarometern Konjunktur & Trend är en kanal mellan beslutfattare på företag och Vasakronan. Detta är en årligen återkommande undersökning som har till syfte att mäta förändringar över tid. Undersökningen görs genom en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar beslutfattares och lokalansvarigas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen. Det här är den första undersökningen, och ca 250 beslutsfattare har svarat på frågor om exempelvis konjunktur, kontorets utformning, status och trivsel. Undersökningen är ett komplement till den redan befintliga Kontorsbarometern som riktas till kontorsanställda i stort och som har genomförts tre gånger.