Klimatupprop från näringslivet

Vi tar ansvar i klimatfrågan, men behöver långsiktiga spelregler


Näringslivet i Sverige spelar en viktig roll i arbetet för att reducera utsläppen av växthusgaser. Vi är beredda att ta vårt ansvar i klimatfrågan. Men för att arbetet ska bli framgångsrikt krävs ett brett politiskt samförstånd över blockgränserna, med ambitiösa målsättningar och långsiktiga styrmedel. Klimatfrågan måste bli en angelägenhet för hela nationen!


Klimatförändringen är en avgörande framtidsfråga. Osäkerheten gäller inte längre om våra utsläpp av växthusgaser bidrar till en global uppvärmning, utan vilka konsekvenser det får. Vi har redan börjat märka effekterna. En ny rapport från brittiska försäkringsförbundet visar att försäkringskostnaderna för väderrelaterade katastrofer i världen femdubblats under perioden 1990-2004, jämfört med perioden 1970–1990. Det finns också, som Naturvårdsverket och Energimyndigheten påpekat, en risk att vi istället för en gradvis förändring uppnår en tröskelnivå med snabba klimatförändringar som följd.


Kyotoprotokollet innebär bindande åtaganden om utsläppsbegränsningar för stora delar av den industrialiserade världen, men för att bromsa uppvärmningen krävs att också USA och länder som Kina och Indien deltar i det internationella klimatarbetet. Globala överenskommelser är inte bara en nödvändighet för att klara klimatet, de är också viktiga för att inte snedvrida konkurrensen och missgynna energiintensiv industri i de länder som aktivt vill arbeta för att begränsa utsläppen.


Den stora frågan är vad som ska hända efter Kyotoprotokollet. EU:s stats- och regeringschefer anger att i-ländernas utsläpp bör minska med 15-30 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivå och EU:s miljöministrar föreslår en utsläppsminskning med 60 och 80 procent fram till år 2050. Dessa nivåer bör bli vägledande också för det svenska arbetet.


Näringslivet har ett stort ansvar i klimatfrågan, dels som användare av energi, dels som producenter av varor och tjänster som när de används ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Vi är beredda att ta detta ansvar.


De ökade priserna på importerade fossila bränslen ger oss ytterligare incitament att försöka reducera våra utsläpp av växthusgaser. Frågan är inte om näringslivet har råd att engagera sig i klimatarbetet, utan om vi har råd att inte göra det. För att klara de utsläppsreduktioner som förr eller senare ändå måste genomföras, bör vi på allvar börja minska utsläppen redan idag. Ju längre vi väntar, desto mer drastiska åtgärder kommer att krävas och desto dyrare blir det. Börjar vi i tid kan vi i stället skapa konkurrensfördelar för svenskt näringsliv, både på kort och på lång sikt. En rejäl satsning på teknik som reducerar klimatutsläppen kan starta en positiv tillväxtspiral inom en expansiv framtidsbransch.


Ett stort antal utsläppsminskande åtgärder är lönsamma redan på kort sikt, och dessa kan förbättra våra möjligheter att vara konkurrenskraftiga även på längre sikt. Många av oss har redan kommit en bra bit på vägen, men mycket finns kvar att göra. Något vi redan har gjort, eller avser att göra, är att:


· Kartlägga våra koldioxidutsläpp och öppet redovisa direkta utsläpp från våra egna anläggningar och indirekta utsläpp från inköpt energi.
· Ta fram både strategier och konkreta handlingsplaner för hur vi ska minska våra utsläpp.
· Göra klimatanalyser vid varje större investeringsbeslut som kan påverka utsläppen av växthusgaser och väga in dessa analyser i beslutsunderlaget.
· Införa, eller överväga att införa, en investeringspolicy som tillåter en längre återbetalningstid, i de fall då en investering leder till minskade utsläpp av växthusgaser.
· Systematiskt arbeta för minskad total energianvändning, genom allt från att effektivisera komplicerade produktionsprocesser till att köpa in lågenergilampor och bränslesnåla bilar.
· Så långt det är möjligt inte använda fossila energikällor för uppvärmning.
· Arbeta för att våra produkter och tjänster ska reducera klimatpåverkan.


Vi kan agera på egen hand eller sluta oss samman i nätverk, som exempelvis BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change.


Ska arbetet bli framgångsrikt krävs emellertid också ett brett politiskt samförstånd över blockgränserna, med ambitiösa målsättningar och långsiktiga styrmedel, så att klimatfrågan blir en gemensam angelägenhet för hela nationen.


Ett sådant samförstånd skulle väsentligt underlätta för energibranschen att genomföra omfattande investeringar i förnybar energiproduktion. Det skulle också underlätta för svensk industri att göra de långsiktiga investeringar i ny teknik som krävs för att vi ska ha en konkurrenskraftig industri med liten klimatpåverkan. Ges dessa förutsättningar, är det sedan upp till oss inom industrin, energibranschen och andra delar av näringslivet att göra det som krävs av oss.


Som chefer för ett antal företag inom det svenska näringslivet vill vi uppmana regeringen och samtliga partiledare att skapa ett brett politiskt samförstånd i energi- och klimatfrågan. Om ni ger oss långsiktiga spelregler, så underlättar ni för näringslivet att ta sitt ansvar i klimatfrågan.Anders Jansson, koncernchef Stena Metall, medlem i BLICC
Anders Söderman, vd Bostads AB Poseidon, medlem i BLICC
Bertil Ögren, vd Karskär Energi AB
Carl Lilliehöök, vd för Svensk Biogas AB,
Claes Löfvenberg, vd Taxi 020
Dag Sundén-Cullberg, vd Chinsay AB
Ebbe Nyström, vd Swede Glass United AB
Eva Hörwing, vd Byggelit AB
Fredrik Utheim, vd Rica Hotels AB
Gunnar Eikeland, vd Luleå Energi AB
Hans Grafström, vd Norrenergi & Miljö AB
Hans-Eric Almebäck, vd Toyota Sweden AB
Håkan Bryngelson, vd Vasakronan, medlem i BLICC
Ingvar Lind, vd Arvika Fjärrvärme AB, Hofors Energi AB, Säffle Fjärrvärme AB
Jan Forsberg, vd SJ
Jan Hildingstam, vd Tetra Pak Sverige AB
Jan Rudling, vd TCO Development
Joakim Säll, vd Svenska Statoil AB
Kaj Embrén, vd Respect
Kent Torwald, vd Setra Group
Lars Birve, vd MKB Fastighets AB, medlem i BLICC
Lars Rekke, gd Luftfartsverket, medlem i BLICC
Leif Bodinson, vd Söderenergi AB
Magnus Ehrenstråhle, vd Bilprovningen
Maria Ågren, gd SMHI, medlem i BLICC
Martin Hedberg, vd Swedish Weather Center AB
Olle Ehrlén, vd NCC Construction Sverige AB, medlem i BLICC
Olle Grundberg, Koncernchef Arctic Paper AB
Ulf Palmblad, vd Carl Bro AB
Wigon Thuresson, vd SWECO
Åke Pettersson, vd Fortum Värme, medlem i BLICC