Kallelse till årsstämma

Vasakronan AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 22 april 2008 kl 16.00 på Garnisonen konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100 i Stockholm.


Anmälan
Aktieägare eller annan som önskar deltaga vid årsstämman skall senast tisdagen den 15 april 2008 anmäla sitt deltagande skriftligen till Vasakronan AB, Koncernstab Juridik, Box 24234, 104 51 Stockholm eller per telefon 08-783 21 29 eller per fax 08-783 21 01 eller till anette.holmberg@vasakronan.se.


Ärenden
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Justering av röstlängden
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Val av justerare
7.  Beslut om närvarorätt för annan än aktieägare
8.  Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB
9.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
a.   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.   disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c.   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Stämmans avslutande


Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning för 2007 lämnas med 197,75 kronor per aktie eller totalt 791 000 000 kronor.


Förslag till beslut
Vasakronan AB ägs till 100 procent av den svenska staten via Civitas Holding AB. Civitas Holding AB har som enda tillgång samtliga aktier i Vasakronan AB. Ägaren Civitas Holding AB har meddelat att ägaren avser att rösta för följande förslag:


Punkt 2
Att till ordförande vid stämman skall utses Lars Kylberg.


Punkt 7
Att annan än aktieägare som anmält sitt deltagande på sätt som anges i kallelsen skall ha närvarorätt vid stämman.


Punkt 11
Att antalet styrelseledamöter skall vara sju ordinarie av bolagsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter.


Punkt 12
Att till styrelseledamöter skall omväljas Lars Kylberg, Lars Johan Cederlund, Håkan Erixon, Birgitta Kantola, Christina Liffner, Jan Roxendal och Kristina Schauman. Att till styrelsens ordförande skall omväljas Lars Kylberg.


Att till revisor för ytterligare en tid om tre år, dvs till årsstämman 2011, skall utses Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.


Punkt 13
Att arvode till styrelseledamöterna skall vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 348 000 kronor till ordföranden, varav 174 000 avser ett extra utgående arvode mot bakgrund av ökade krav till följd av ökad arbetsbelastning kopplad till förberedelser av en försäljning av bolaget, och till envar av övriga styrelseledamöter med 174 000 kronor, varav 87 000 kronor avser ett extra utgående arvode mot bakgrund av ökade krav till följd av ökad arbetsbelastning kopplad till förberedelser av en försäljning av bolaget. Därutöver utgår särskilt arvode för utskottsarbete till styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet med 15 000 kronor per år per styrelseledamot och utskott. Ersättning skall även utgå för styrelseledamots kostnader, utlägg och dylikt hänförligt till uppdragets utförande.


Att arvode till revisorerna för tiden till nästa årsstämma skall utgå enligt avtal.


Punkt 14
Att principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall gälla enligt följande:


Vasakronan skall tillämpa Näringsdepartementets ”Riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag”. Den grundläggande allmänna principen för ersättning till ledande befattningshavare baseras på att lönerna skall vara marknadsmässiga, individuella och, med undantag för VD som inte omfattas av nu gällande incitamentsprogram, resultatbaserade, varvid systematiska jämförelser görs med andra bolag i Sverige. Nu gällande incitamentsprogram, som gäller för alla anställda, med undantag för VD, baseras på driftnettoutveckling, nyuthyrning och kundnöjdhet och kan maximalt ge två månadslöner per år. Incitamentsprogrammet är treårigt och gäller till och med 2008.


Ledande befattningshavare skall ha en uppsägningstid om sex månader och vid uppsägning från arbetsgivarens sida ha rätt till avgångsvederlag med full avräkning. Anställningen skall möjliggöra att gå i pension vid 62 års ålder. Premiebaserad pensionslösning skall tillämpas. I övrigt tillämpas sedvanliga anställningsförmåner såsom bilförmåner, sjukförsäkring etc.


Ledande befattningshavare som omfattas av dessa riktlinjer är ledamöterna i företagets koncernråd.


Styrelsens ersättningsutskott skall bereda styrelsens beslut avseende lön och andra ersätt-ningar till VD samt behandla och godkänna VDs förslag till löner och ersättningar för övriga ledande befattningshavare.


Styrelsen äger rätt att frångå dessa principer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


Ovanstående principer anses inte avvika väsentligt från av stämman tidigare godkända principer.


Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte förslag till beslut enligt ovan finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.


Stockholm i mars 2008VASAKRONAN AB (publ)
STYRELSEN