Halvårsrapport januari – juni 2005

Hyresintäkterna uppgick till 1 355 (1 364) Mkr. Vakansgraden ökade jämfört med förra året till 11 (10) procent av hyresintäkterna, främst till följd av förvärvet av Kista Science Tower. Jämfört med det första kvartalet 2005 har vakansgraden minskat med 2 procentenheter beroende på stora nyuthyrningar.

Resultatet efter finansnetto ökade till 543 (473), i huvudsak beroende på ett förbättrat finansnetto.

Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat till 33 249 (31 620) Mkr.  Realiserad värdeökning uppgick till 3 (4) Mkr och orealiserad värdeökning uppgick till 157 (–) Mkr.

Resultat efter skatt inklusive realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 500 (342) Mkr.

Utsikterna för 2005 är förbättrade till följd av lägre låneräntor. Prognosen är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring fastigheter, kommer att öka till cirka 950 Mkr mot tidigare prognos 875 Mkr.

– Under det första halvåret 2005 har Vasakronan nyuthyrt mer än 90 000 m2 kontorsytor, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Kontrakt motsvarande 143 Mkr i årshyra om- och nyförhandlats och hyrorna har ökat med i genomsnitt 1 (–4) procent.
– De största hyreskontrakten har tecknats med Domstolsverket i fastigheten Bremen på Gärdet i Stockholm 20 355 m2, vilket är Vasakronans enskilt största nyuthyrning, Livsmedelsverket i Uppsala 12 902 m2, Arbetsmiljöverket i Solna  11 255 m2, Domstolsverket i Malmö 6 652 m2, Domstolsverket i Solna 5 668 m2, Försäkringsförbundet på Östermalm i Stockholm 4 130 m2, Folksam i Malmö 3 452 m2, Nordiska Museet på Östermalm i Stockholm 2 351 m2, Exel Logistics Management i InfraCity i Upplands Väsby 2 215 m2 och Aveva i Malmö 2 200 m2.
– Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 2005. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden är stark bland annat till följd av ett stort utländskt intresse för svenska fastigheter.

Analytikerträff
Tisdag den 12 juli 2005 kl 11.00 på Vasakronans koncernkontor, Karlavägen 108, 13 tr.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71