Halvårsrapport januari – juni 2004

 


– Det kommer det att dröja innan den totala efterfrågan ökar på lokalhyresmarknaden, trots att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. 


– Hyresnivåerna har nu stabiliserats i Stockholm och marknadshyrorna i city har varit oförändrade under det första halvåret. Moderna och effektiva lokaler är fortsatt mest attraktivt. I Kista har intresset ökat under det första halvåret och Vasakronan har haft bra uthyrning i Kista Entré.


– Hyresnivåerna på Göteborgsmarknaden har varit svagt fallande under det första halvåret 2004. Hyresmarknaden i Malmö och Lund har under första halvåret 2004 präglats av försiktig optimism. Efterfrågeökning har hållit i sig och det finns större intresse för lokaler i centrala delar i både Malmö och Lund.


Hyresintäkterna minskade till 1 364 (1 503) Mkr i huvudsak beroende på gjorda fastighetsförsäljningar. Hyresminskningen i om- och nytecknade kontrakt var 4 (+2) procent.  Vakansgraden ökade till 10 (7) procent av hyresintäkterna.


Resultatet efter finansnetto uppgick till 393 (357) Mkr. Exklusive resultat från fastighetsförsäljningar 150 (19) Mkr uppgick resultatet till 243 (338) Mkr.


Utsikterna för 2004 är oförändrade. Prognosen är att resultatet efter finansnetto, före reavinster och eventuella nedskrivningar, kommer att uppgå till cirka 350 (585) Mkr.Rapporten i sin helhet finns under finansiella rapporter.


 


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71