Halvårsrapport januari – juni 2003

Halvårsrapport januari – juni 2003

Hyresintäkterna ökade till 1 503 (1 436) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 2 (43) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 7 (6) procent.
Resultatet för Vasakronan efter finansiella poster uppgick till 357 (334) Mkr.
Prognosen för helåret 2003 är oförändrad. Resultatet efter finansiella poster med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar och eventuella nedskrivningar kommer att uppgå till cirka 550 (617) Mkr.


– Marknaden har under det första halvåret 2003 påverkats av den fortsatta ekonomiska osäkerheten och den svaga konjunkturen. kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Efterfrågan på lokalhyresmarknaden har varit lägre till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen.
– Centrala Stockholm och förorterna till Stockholm har påverkats mest och hyresnivåerna har fortsatt sjunka. De lägre hyresnivåerna i city har lett till en god efterfrågan på moderna och effektiva kontor i centrala Stockholm. I Kista, InfraCity, Solna/Sundbyberg och i Liljeholmen är efterfrågan fortsatt låg på kontor.
– Göteborg och Malmö har påverkats i en mindre omfattning, men hyresnivåerna ligger i huvudsak på oförändrade nivåer. I Lund, Uppsala och Linköping är efterfrågan på lokaler låg även om hyresnivåerna är fortsatt stabila.
– I Stockholms innerstad och förorter finns ett stort utbud av lediga lokaler. Samtidigt passar många företag på att se över sina lokalbehov. Det stora utbudet och en stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen har lett till långa beslutsprocesser innan avslut sker.


Under det första halvåret 2003 har kontrakt motsvarande 225 (143) Mkr i årshyra omförhandlats och hyrorna har ökat med i genomsnitt 2 (43) procent.


– Omförhandlingar i region Stockholm har medfört hyressänkningar, i övriga regioner har hyrorna ökat med i genomsnitt 6 procent, kommenterar Håkan Bryngelson. Totalt kommer 15 (14) procent av hyreskontrakten att omförhandlas under 2003 varav 8 (5) procent omförhandlats under de första sex månaderna.
– De största hyresavtalen har tecknats med Polishögskolan i Solna på 42 000 m2, PRV på Östermalm i Stockholm på 16 000 m2 och Svenskt Näringsliv i Hötorgshusen i Stockholm på 3 400 m2.


Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet.


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71