Halvårsrapport 2006

Starkt resultat – lägre vakanser


Resultat efter skatt ökade till 1 635 (500) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet. Resultatet efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 677 (567) Mkr till följd av förbättrat driftöverskott och finansnetto.
Vakansgraden minskade till 7 (11) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar och fastighetsförsäljningar.
Hyresintäkterna uppgick till 1 337 (1 355) Mkr till följd av fastighetsförsäljningar. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 4 (1) procent.
Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 5 procent jämfört med årsskiftet och uppgick till 35 826 (33 249) Mkr. Orealiserad värdeökning uppgick till 1 520 (133) Mkr.
Fastighetsförvärv uppgick till 903 Mkr och avser Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala. Aktieinnehavet i Norrporten inklusive konvertibla förlagslån såldes för 1 918 Mkr.
Utsikterna för 2006 är att resultat efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att öka till cirka 1 200 (1 100) Mkr.


– Vasakronan har haft ett starkt första halvår, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Resultatet har ökat, finansnettot har förbättrats ytterligare och fastighetsbeståndet har haft en uppgång på 5 procent.
– Det är en större efterfrågan på kontorslokaler i de svenska storstäderna och vi ser en tendens till ökade hyresnivåer.
– Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stort både från svenska och internationella investerare. Detta har lett till lägre direktavkastningsnivåer och ökade priser på fastigheter.
– Den svenska ekonomin präglas av fortsatt stark BNP-tillväxt vilket påverkar Vasakronan positivt. Vi ser äntligen att sysselsättningen har ökat och det är främst den privata tjänstesektorn som nyanställer personal.


Rapporten och presentationsmaterial finns i sin helhet under
finansiell information.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 070-545 36 55
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71