Halvårsrapport 2006

Starkt resultat – lägre vakanser

Resultat efter skatt ökade till 1 635 (500) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet. Resultatet efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 677 (567) Mkr till följd av förbättrat driftöverskott och finansnetto.
Vakansgraden minskade till 7 (11) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar och fastighetsförsäljningar.
Hyresintäkterna uppgick till 1 337 (1 355) Mkr till följd av fastighetsförsäljningar. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 4 (1) procent.
Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 5 procent jämfört med årsskiftet och uppgick till 35 826 (33 249) Mkr. Orealiserad värdeökning uppgick till 1 520 (133) Mkr.
Fastighetsförvärv uppgick till 903 Mkr och avser Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala. Aktieinnehavet i Norrporten inklusive konvertibla förlagslån såldes för 1 918 Mkr.
Utsikterna för 2006 är att resultat efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att öka till cirka 1 200 (1 100) Mkr.

– Vasakronan har haft ett starkt första halvår, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Resultatet har ökat, finansnettot har förbättrats ytterligare och fastighetsbeståndet har haft en uppgång på 5 procent.
– Det är en större efterfrågan på kontorslokaler i de svenska storstäderna och vi ser en tendens till ökade hyresnivåer.
– Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt mycket stort både från svenska och internationella investerare. Detta har lett till lägre direktavkastningsnivåer och ökade priser på fastigheter.
– Den svenska ekonomin präglas av fortsatt stark BNP-tillväxt vilket påverkar Vasakronan positivt. Vi ser äntligen att sysselsättningen har ökat och det är främst den privata tjänstesektorn som nyanställer personal.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 070-545 36 55
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71