Förändrade finansiella mål för Vasakronan

Vid extra bolagsstämma i Vasakronan den 20 december 2006 fattades beslut att förändra de finansiella målen för avkastning och utdelning. Målen för räntetäckningsgrad och soliditet är oförändrade.


– Vasakronans finansiella mål är satta för att fungera som incitament för långsiktig tillväxt med begränsad finansiell risk, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. Målen är en kombination av hög avkastning, hög utdelningskapacitet, hög tillväxtkapacitet och finansiell stabilitet.
– Det förändrade avkastningsmålet speglar bättre Vasakronans strategi och det nya utdelningsmålet kommer att medföra en högre direktavkastning för ägaren.


De finansiella målen är från 2006 enligt följande:


Avkastning
Avkastning på eget kapital ska långsiktigt överstiga den riskfria räntan med minst
4 procentenheter, varvid eget kapital ska definieras som genomsnittligt eget kapital och den riskfria räntan ska definieras som den 5-åriga statsobligationsräntan.


Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå till 50 procent av resultat efter finansiella poster och realiserade värdeförändringar med avdrag för aktuell skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål.


Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden ska lägst uppgå till 2,0 gånger.


Soliditet
Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent.För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71