Fakta om Vasakronan

Vasakronan i korthet


 Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Affärsidén är att äga och hyra ut kontorslokaler och butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.

 Ett tjänstekoncept har utvecklats inom dotterbolaget Vasakronan Service Partner. Tjänster inom bland annat konferens, vaktmästeri och reception erbjuds hyresgäster i många fastigheter.

 Fastighetsbeståndet omfattar 172 fastigheter med en total area på 1 866 000 kvm och en sammanlagd hyresintäkt på cirka 2,9 miljarder kronor.

 Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 46,1 miljarder kronor.

 Organisationen består av tre regioner (Stockholm, Göteborg och Öresund), 12 marknads-
områden och dotterbolaget Vasakronan Service Partner. Antal anställda är ca 400 personer,
varav 159 i Vasakronan Service Partner.


Bakgrund
Vasakronan har verkat på den svenska fastighets- och lokalhyresmarknaden sedan oktober 1993.  Riksdagen hade året dessförinnan fattat beslut om att avveckla dåvarande Byggnadsstyrelsen och bilda fyra nya enheter; Vasakronan, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Statens Lokalförsörjningsverk. Detta som en konsekvens av ändrade regler för styrning av myndigheter som bl a innebar att Byggnadsstyrelsens sk lokalförsörjningsmonopol upphörde. Myndigheterna skulle nu istället själva få välja sina lokaler och även ta kostnadsansvaret för dessa.


Underlaget för propositionen om statlig fastighetsförvaltning, 1991/92:44,  hade tagits fram under den socialdemokratiska regeringen, och lades på riksdagens bord av den nytillträdda borgerliga regeringen. I ett tillägg till propositionen framhöll dåvarande finansminister Anne Wibble att det inte var nödvändigt att staten, direkt eller indirekt, skulle äga fastigheter för kontorsändamål.


Vasakronan, som kom att ägas till 100 % av staten, köpte stora delar av Byggnadsstyrelsens fastigheter med blandad verksamhet för totalt 17,2 miljarder kronor inklusive lagfarter. Fastigheterna fanns över hela Sverige, från Trelleborg till Karesuando, och innehöll utöver kontor även specialanpassade lokaler för till exempel Sveriges Lantbruksuniversitet, sameskolor och fängelser.


Ägaren gav Vasakronan uppdraget att bedriva en effektiv förvaltning med högsta möjliga långsiktiga totalavkastning som mål. Vasakronan skulle också agera som ett konkurrensutsatt företag på samma villkor som övriga fastighetsaktörer. Detta ledde till en omfattande strukturomvandling där fastighetsbeståndet renodlades till kommersiella fastigheter och fokuserades till storstadsregionerna. Under perioden 1994-2007 köpte Vasakronan fastigheter för 21,1 miljarder kronor och sålde för 22,4 miljarder kronor.


Strategiska affärer
På bara sju år, mellan 1993 – 2000, koncentrerades fastighetsbeståndet från 189 orter till 15 städer. Åren därefter fortsatte fokuseringen till att idag omfatta tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.


Viktiga affärer är bland annat försäljningen av fastigheter för Lantbruksuniversitetet till Akademiska Hus 1995, bildandet av dotterbolaget Specialfastigheter Sverige som 1997 övertog bland annat kriminalvårdens fastigheter och specialskolor. Aktierna i Specialfastigheter delades sedan ut till staten.
1997 såldes också 188 fastigheter på 98 orter till det nybildade bolaget Stenvalvet, som sedan såldes till privata ägare.
1998 köptes det o-listenoterade Gotic i Malmö. Samma år förvärvades SEBs rörelsefastigheter.


2002 såldes fastigheter i nio städer till fastighetsbolaget Norrporten. Tre av Hötorgshusen i Stockholm förvärvades av Förenade Liv och genom bytesaffärer med Skanska och NCC köptes bland annat profilfastigheterna Kista Entré, Lilla Bommen i Göteborg och del av Kista Science Tower.
2003 sålde Vasakronan fastighetsbeståndet i Linköping till Norrporten. Året därefter köptes resterande del av Kista Science Tower. Gamen 8 – Skatteskrapan – i Stockholm såldes och del av Beridarebanan 10 – första Hötorgshuset – förvärvades.
2005 såldes InfraCity till Orion Capital Managers och 2006 köptes Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala.


Förädlingen har pågått fram till i år då bland annat fastigheten Tre Vapen 2, tidigare Konstfacks lokaler på Östermalm, köptes av Akademiska hus, Rådhuset såldes till Specialfastigheter och det sk If-huset i Solna köptes av Fabege. En affär gjordes även med Statens Fastighetsverk där fyra sk kulturfastigheter i Gamla Stan, på Kungsholmen och på Blasieholmen såldes och fastigheten Uggleborg 12 (Försäkringskassan) på Vasagatan i Stockholm köptes.


Kundfokus
Till en början bestod kundstrukturen av så gott som enbart statliga myndigheter. I takt med minskad efterfrågan från myndigheterna, omstruktureringar av fastighetsbeståndet och en aktiv marknadsbearbetning av privata aktörer har kundstocken förändrats till att omfatta två tredjedelar privata företag och resten statliga myndigheter. Tidigt satsade Vasakronan på att stärka varumärket som ett led i en framgångsrik uthyrning.


Vasakronan insåg även att det var viktigt med kundvård för att skapa långsiktig lönsamhet. I en bransch där kundvårdsarbete varit satt på undantag valde Vasakronan tidigt att utveckla en systematisk process för att få fler nöjda kunder. Att arbetet varit lönsamt visar bland annat resultaten från NKI-mätningar, där Vasakronan under flera år haft mest nöjda kunder. Till kundnöjdheten bidrar även det koncept med kringtjänster som har utvecklats av dotterbolaget Vasakronan Service Partner.
Även engagemanget och trivseln bland medarbetarna har legat på en mycket hög nivå.


 


Marknadsledande i storstäder

Stockholm och Uppsala
I Stockholm och Uppsala äger och förvaltar Vasakronan 96 fastigheter med en sammanlagd lokalarea på 1 143 000 m2.
Fastigheterna finns både innanför tullarna – City, Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Gamla Stan och Södermalm – och utanför tull i främst Kista och Solna. I Uppsala ligger fastigheterna i huvudsak i centrum.

Vasakronan är största kommersiella fastighetsägare i Stockholms innerstad.
I beståndet finns flera välkända fastigheter, som fyra av de fem Hötorgshusen, Sverigehuset vid Kungsträdgården, kvarteret Garnisonen på Östermalm och Kista Science Tower i Kista.
Efterfrågan på lokaler har varit hög de senaste åren och vakansgraden, andelen ej uthyrda lokaler, har sjunkit till ca 5 %.


Göteborg
I Göteborg äger och förvaltar Vasakronan 28 fastigheter på sammanlagt 308 000 m2
Lilla Bommen, också kallad Läppstiftet, i Gullbergsvass är en av de mest kända fastigheterna.
Vasakronan är största aktör på kontorsmarknaden i centrala Göteborg med delmarknader som Inom Vallgraven, Östra och Västra Nordstaden och Gullbergsvass.
Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborg är fortsatt god och vakansgraden uppgår till ca 2 %.


Malmö och Lund
I Malmö ligger Vasakronans fastigheter mycket centralt och till stora delar utmed det trivsamma gågatustråket från Triangelns köpcentrum till Stortorget. Utöver kontor finns det många butiker i de centrala fastigheterna. Vasakronan, som är största kommersiella fastighetsägare i Malmö, äger även fastigheter i det snabbväxande Inre och Västra Hamnen-området.
Efterfrågan på kontor är störst i centrala Malmö och Västra Hamnen. Vasakronans vakans har sjunkit till
ca 3 %.
Lund är en av de mest stabila fastighetsmarknaderna i Sverige och efterfrågan på kontor ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Vasakronans 11 fastigheter är koncentrerade till Lunds centrum, IDEON-området och Brunnshög, där Vasakronan har byggt två nya kontorsbyggnader för Sony Ericsson.
Vasakronans vakans i Lund är endast 1 %. Totalt äger Vasakronan 48 fastigheter, 415 000 m2, i Malmö och Lund.


Projektutveckling
Vasakronan arbetar även intensivt för att utveckla byggrätter och lönsamma fastighetsprojekt. Den befintliga projektportföljen beräknas till cirka 10 miljarder kronor, varav pågående fastighetsprojekt innefattar cirka 3,9 miljarder kronor.
Det största projektet finns i Göteborg, där Nya Rättscentrum skapas med bland annat om- och nybyggnad av Polishuset och nybyggnad för tingsrätten. I Lund byggs ett nytt kontorshus på ca 27 000 m2 för Sony Ericsson.
I Stockholm totalrenoveras bland annat fastigheten Svea Artilleri, fd Försvarshögskolan, på Valhallavägen.
De största utvecklingsprojekten i Stockholm finns på Järvafältet, där Vasakronan är med och utvecklar stadsdelarna Järvastaden i Solna och Ursvik i Sundbyberg. Även i Kymlinge, nära Kista, finns planer på en ny stadsdel.


Klimatneutral hyresvärd
Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala fastighetsföretag. Sedan 2003 har koldioxidutsläppen minskats med 90 %. Bakgrunden är bland annat en successivt minskad värmeförbrukning, inköp av grön el och värme och att nästan all olja har ersatts som bränsle. De utsläpp som ännu inte har eliminerats kompenseras med investeringar i certifierade klimatprojekt.


Bra resultatutveckling
Vasakronan redovisade för 2007 det hittills bästa resultatet i företagets historia. Det är en följd av en mycket kompetent organisation som arbetat för att öka hyresintäkterna, sänka vakanserna, minska kostnaderna och öka värdet på fastighetsbeståndet. Resultatet efter skatt inklusive orealiserad värdeökning på fastigheterna uppgick till 4,65 miljarder kronor.

Från Vasakronans start 1993 har företaget utvecklat värden utöver ägarens krav.
Staten satte in 6,5 miljarder kronor i eget kapital 1993. Detta har vuxit till ett eget kapital på 26,5 miljarder kronor idag. Dessutom har mer än 6 miljarder kronor delats ut i aktieutdelning. Vasakronan har varit en bra affär och gett god utväxling för ägarna.