Ett starkt första halvår för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2 september  2002

 

* Periodens resultat före skatt och exklusive realisationsresultat uppgick till 504 Mkr (385 Mkr). Realisationsresultatet uppgick till 149 Mkr (296 Mkr) och resultatet före skatt uppgick således till 653 Mkr (681 Mkr). Resultatet belastas med 164 Mkr (157 Mkr) i skatt.

* AP Fastigheter har under första halvåret 2002 ökat driftnettot med 11 procent till 1.086 Mkr (979 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot liksom hyresintäkterna med 9 procent.

* Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter som uppnåtts vid ny- och omförhandlingar. Omförhandlingarna under perioden har resulterat i en ökning av årshyran för dessa med 31 procent.

* Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid halvårsskiftet uppgick till 95,2 procent (95,8 procent vid årsskiftet).

AP Fastigheter har under perioden sålt bl a två kontors- och bostadsfastigheter i Stockholms city, på Birger Jarlsgatan 34 respektive Linnégatan 1, samt en logistikfastighet i Järfälla. Totalt har AP Fastigheter avyttrat fastigheter för 616 Mkr (642 Mkr).

– Vi är nöjda med de första sex månaderna där vi på en svårare marknad haft en god utveckling av hyresintäkter och driftnetton. Vi har också en förhållandevis hög uthyrningsgrad även om den sjunkit något, säger Per-Håkan Westin, VD AP Fastigheter. Strategin att satsa på få tillväxtorter och säkra kassaflöden ligger fast.

Pressmeddelande 20020903.pdf