Ett mycket starkt resultat för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 18 februari  2002AP Fastigheter har under 2001 ökat sina hyresintäkter med 38,1 procent till 3 291 Mkr (2 383 Mkr) och resultatet före skatt uppgick till 1 341 Mkr (471 Mkr). I resultatet ingår realisationsvinster med 628 Mkr (373 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,3 procent. Den positiva utvecklingen för hyresintäkter och resultat beror till stora delar på en lång rad framgångsrika omförhandlingar.* Hyresintäkterna under 2001 uppgick till 3 291 Mkr (2 383 Mkr), en ökning med 38,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.


* Driftnettot under 2001 uppgick till 1 965 Mkr (1485 Mkr), en ökning med 34,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 10,7 procent.


* Årets resultat före skatt uppgick till 1 341 Mkr (471 Mkr). I resultatet ingår realisationsvinster med 628 Mkr (373 Mkr). Resultat före skatt, exklusive realisationsvinster, uppgår således till 713 Mkr (98) Mkr.


* Under 2001 har fastigheter och bolag avyttrats för totalt 1 589 Mkr (1 331 Mkr) och förvärv har genomförts för 1 564 Mkr (6 393 Mkr). Investeringar i projekt och lokalanpassningar uppgick under året till 878 Mkr (641 Mkr). Nettoinvesteringen för året uppgick således till 853 Mkr (5 703 Mkr).


* Det totala värdet av AP Fastigheters fastighetsportfölj var 37,9 Mdkr (36,4 Mdkr) per den 31 december 2001.


Försäljningarna under året består till största del av ett antal kommersiella fastigheter i Stockholm, bl a två kontorsfastigheter vid Norrmalmstorg, samt bostadsfastigheter som sålts till bostadsrättsföreningar främst i Stockholm. De beloppsmässigt största förvärven under året var av Lidingö Centrum, säljare JM, samt förvärvet av en större Ericssonfastighet i Kista med tillhörande tomträtt.


– Det har varit ett mycket positivt år för AP Fastigheter med en god utveckling av hyresintäkter och driftnetton, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har gjort en rad bra fastighetsaffärer där vi sålt i rätt marknadsläge och dessutom investerat i flera intressanta och långsiktigt lönsamma fastighetsprojekt, bl a Postens nya huvudkontor.Ekonomisk dataMkr 2001 2000 1999
Hyresintäkter 3 291 2 383 2 134
Driftnetto 1 965 1 458 1 286
Årets resultat före skatt 1 341 471 57
Nettoinvesteringar 853 5 703 813
Eget kapital på balansdagen 12 204 11 207 2 451
Bokfört värde fastigheter på balansdagen 28 597 27 431 21 575
Marknadsvärde fastigheter på balansdagen 37 909 36 425 25 012
Uthyrningsgrad, hyra, på balansdagen, % 95,8 96,2 97,1
Soliditet på balansdagen, % 41,1 39,5 11,1
Skuldsättningsgrad på balansdagen, ggr 1,3 1,4 7,6
Belåningsgrad på balansdagen, % 56 59 86
Räntabilitet på eget kapital, % 8,5 4,7 2,3
Räntetäckningsgrad, ggr 2,3 1,3 1,1
Resultat per aktie, kr 25 8 57

Pressmeddelande 20020218.doc

Pressmeddelande 20020218.pdf