Ett bra första kvartal för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2 maj, 2005

 

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 316 Mkr (329 Mkr).
  • Periodens resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning, uppgick till 367 Mkr (372 Mkr).
  • Driftnettot för perioden var 507 Mkr (548 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.
  • Hyresintäkterna för perioden var 770 Mkr (861 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent.
  • Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid periodens utgång uppgick till 91 procent (93 procent).
  • Fyra fastigheter har avyttrats under perioden till ett värde av 205 Mkr (255 Mkr), vilket motsvarar en realiserad värdeförändring sedan årsskiftet på 3 procent.

AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt i nivå med motsvarande period föregående år, trots en minskning av beståndet och en fortsatt dämpad efterfrågan på lokalhyresmarknaden. En minskning av hyresintäkterna kompenseras av ett förbättrat finansnetto.

– Resultatet är fortfarande starkt, men effekterna av de senaste årens försvagningar på hyresmarknaden börjar nu synas. I Stockholms innerstad är det fortsatt god efterfrågan på kontorslokaler, medan det i ytterstadsområden generellt sett är svårare att hyra ut. Vi ser dock att våra så kallade konceptområden i ytterstaden har en bra attraktivitet påhyresmarknaden, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi fortsätter att utveckla våra områden, senast har vi träffat avtal med ICA om en Maxianläggning i Häggvik om 10 000 kvm, fortsätter Per-Håkan Westin.