Delårsrapport januari – september 2008

Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %.

Vakansgraden minskade till 4 (5) % av hyresintäkterna.

Resultat efter finansiella poster före värdeförändringar ökade med 16 % och uppgick till 1 350 (1 164) Mkr, främst beroende på ett förbättrat driftöverskott.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 45 873 (42 999) Mkr. Orealiserad värdeförändring de första nio månaderna uppgick till -2 801 (3 645) Mkr.

Resultat efter skatt minskade till -1 010 (3 494) Mkr. Minskningen beror på orealiserad värdeförändring fastighetsbeståndet.

Projektportföljen ökade till 5 081 (3 049) Mkr och investeringarna ökade till1 563 (1 054) Mkr.

Hyresnivåerna har ökat något i Stockholm, Göteborg och Malmö under de första nio månaderna. Fastighetsmarknaden kännetecknas av låg omsättning och ökade avkastningskrav.

Vasakronan är sedan den 1 september ett helägt dotterbolag till AP Fastigheter, som den 1 december byter namn till Vasakronan AB. Vid samma tidpunkt, 1 december, kommer det tidigare Vasakronan AB att byta namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Efter periodens utgång frånträddes till AP Fastigheter en fastighetsportfölj som vidareförsåldes till NIAM.

 

För vidare information vänligen kontakta
Christer Nerlich, Chef ekonomi och finans 08-566 20 500