Delårsrapport januari – september 2005

Hyresintäkterna uppgick till 2 022 (2 029) Mkr. Vakansgraden minskade till 11 (13) procent till följd av stora nyuthyrningar.

Resultatet efter finansnetto före realiserade och orealiserade värdeförändring ökade till 841 (812) Mkr, i huvudsak beroende på ett förbättrat finansnetto.

Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat till 33 741 (33 208) Mkr.  Realiserad värdeökning uppgick till 5 (4) Mkr och orealiserad värdeökning uppgick till 536 (–) Mkr.

Resultat efter skatt inklusive realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 382 (816) Mkr.

Efter periodens utgång såldes InfraCity för 1 406 Mkr till Orion Capital Managers, vilket överstiger senaste värdering med 46 Mkr. Affären kommer att redovisas i fjärde kvartalet.

Utsikterna för 2005 är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring fastigheter, kommer att öka till cirka 950 Mkr mot tidigare prognos 875 Mkr.

– Under det tre första kvartalen 2005 har Vasakronan nyuthyrt mer än 125 000 m2 kontorsytor, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Kontrakt motsvarande 210 Mkr i årshyra har om- och nyförhandlats.
– Trots en nedgång i vakansnivån finns det ett stort utbud av lediga lokaler speciellt i äldre fastigheter. Det är fortfarande ingen större ökning av efterfrågan på kontorsyta. Hyrorna har stabiliserats på samtliga marknader. I Stockholms närförorter är marknadsintresset störst i Sundbyberg, Solna och Kista. Vakanserna sjunker i Kista och IT- och telecomindustrin drar fortsatt nya hyresgäster till området.
– I Göteborg är konkurrensen på lokalhyresmarknaden fortsatt stark. Gullbergsvass förstärks som bästa kontorsläge genom Götatunneln.
– I Malmö har intresset för kontorslokaler ökat med stabila hyror. Beslutet att bygga Citytunneln gör områdena kring Triangeln och Centralstationen än mer intressanta för kontor, butiker och bostäder. Handeln i centrala Malmö har utvecklats positivt och det finns stort intresse för nya butiksetableringar.
– Direktavkastningen på fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö har sjunkit. Under 2005 har det genomförts ett stort antal fastighetsaffärer. Utländska investerare har förvärvat knappt hälften av de fastigheter som har sålts.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71