Delårsrapport januari – september 2005

Hyresintäkterna uppgick till 2 022 (2 029) Mkr. Vakansgraden minskade till 11 (13) procent till följd av stora nyuthyrningar.


Resultatet efter finansnetto före realiserade och orealiserade värdeförändring ökade till 841 (812) Mkr, i huvudsak beroende på ett förbättrat finansnetto.


Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat till 33 741 (33 208) Mkr.  Realiserad värdeökning uppgick till 5 (4) Mkr och orealiserad värdeökning uppgick till 536 (–) Mkr.


Resultat efter skatt inklusive realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 382 (816) Mkr.


Efter periodens utgång såldes InfraCity för 1 406 Mkr till Orion Capital Managers, vilket överstiger senaste värdering med 46 Mkr. Affären kommer att redovisas i fjärde kvartalet.


Utsikterna för 2005 är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring fastigheter, kommer att öka till cirka 950 Mkr mot tidigare prognos 875 Mkr.


– Under det tre första kvartalen 2005 har Vasakronan nyuthyrt mer än 125 000 m2 kontorsytor, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Kontrakt motsvarande 210 Mkr i årshyra har om- och nyförhandlats.
– Trots en nedgång i vakansnivån finns det ett stort utbud av lediga lokaler speciellt i äldre fastigheter. Det är fortfarande ingen större ökning av efterfrågan på kontorsyta. Hyrorna har stabiliserats på samtliga marknader. I Stockholms närförorter är marknadsintresset störst i Sundbyberg, Solna och Kista. Vakanserna sjunker i Kista och IT- och telecomindustrin drar fortsatt nya hyresgäster till området.
– I Göteborg är konkurrensen på lokalhyresmarknaden fortsatt stark. Gullbergsvass förstärks som bästa kontorsläge genom Götatunneln.
– I Malmö har intresset för kontorslokaler ökat med stabila hyror. Beslutet att bygga Citytunneln gör områdena kring Triangeln och Centralstationen än mer intressanta för kontor, butiker och bostäder. Handeln i centrala Malmö har utvecklats positivt och det finns stort intresse för nya butiksetableringar.
– Direktavkastningen på fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö har sjunkit. Under 2005 har det genomförts ett stort antal fastighetsaffärer. Utländska investerare har förvärvat knappt hälften av de fastigheter som har sålts.


Rapporten i sin helhet finns att läsa under finansiell information & press här på vår hemsida. » Klicka här


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71