Delårsrapport januari – september 2003

Delårsrapport januari – september 2003

Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska vakansgraden ökade till 10 (6) procent.

Resultatet för Vasakronan efter finansiella poster uppgick till 528 (550) Mkr. Resultatet exklusive resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 508 (553).

Prognosen för helåret 2003 är att resultatet efter finansiella poster med befintligt bestånd och före resultat av fastighetsförsäljningar och nedskrivningar kommer att uppgå till cirka 550 (617) Mkr. Fastigheterna värderas av externa värderingsföretag vid årsskiftet och beslut om nedskrivningar sker i årsbokslutet.

– Marknaden har under det tredje kvartalet 2003 påverkats av den fortsatta ekonomiska osäkerheten och den svaga konjunkturen. kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan.
– Vakansgraden har ökat till 10 procent. Av den totala vakansen svarar InfraCity för
2 procent, Kista Entré för 1 procent och vakanser i pågående projekt för 2 procent. Ökningen av vakansgraden beror på svag konjunktur, lägre lokalefterfrågan och förvärvet av Kista Entré.


Rapporten i sin helhet finns att läsa här


För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71