Delårsrapport januari-mars 2006

 

  • Resultat efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 348 (259) Mkr i huvudsak beroende på förbättrat resultat intressebolag och finansnetto.
  • Vakansgraden minskade till 7 (13) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar och fastighetsförsäljningar.
  • Hyresintäkterna minskade till 664 (672) Mkr till följd av fastighetsförsäljningar. Förändringen i hyresnivåer i om- och nytecknade kontrakt uppgick till +2 (–1) procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 34 344 (32 984) Mkr. Realiserad värdeökning uppgick till 54 (2) Mkr. Orealiserad värdeförändring uppgick till 321 (–5) Mkr.
  • Fastighetsförvärv uppgick till 903 Mkr och avser Norrportens fastighetsbestånd i Uppsala. Samtidigt såldes hela aktieinnehavet i Norrporten inklusive konvertibla förlagslån.
  • Utsikterna för 2006 är förbättrade till följd av ökade hyresintäkter. Prognosen är att resultat efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att öka till cirka 1 200 (1 100) Mkr.

– Den svenska ekonomin har fortsatt att utvecklas positivt och det förväntas en god BNP-tillväxt för 2006, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Tillväxten i efterfrågan för den privata tjänstesektorn har varit god under det första kvartalet.

– Lokalhyresmarknaden i Stockholm präglas av fortsatt hård konkurrens och hyresnivåerna har legat still i centrala Stockholm under ett par år. I Kista har antalet nytecknade hyreskontrakt ökat under det första kvartalet. I Göteborg har det varit stabila hyresnivåer och i Malmö har efterfrågan ökat vilket bidragit till lägre vakanser.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71