Delårsrapport januari – mars 2005

 

  • Hyresintäkterna ökade till 672 (667) Mkr. Hyresminskningen i om- och nytecknade kontrakt var 1 (4) procent. Vakansgraden ökade till 13 (10) procent av hyresintäkterna, främst till följd av förvärvet av Kista Science Tower.
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 251 (216) Mkr. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 33,0 (31,5) miljarder kronor.
  • Utsikterna för 2005 är oförändrade. Prognosen är att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet, kommer att uppgå till
    cirka 875 (840) Mkr.

– Under det första kvartalet har kontrakt motsvarande 80 (113) Mkr i årshyra om- och nyförhandlats, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Om- och nyförhandlingar har i Stockholm och Storstockholm medfört oförändrade hyror respektive hyressänkningar, i övriga regioner har hyrorna ökat.
– De största hyreskontrakten har tecknats med Arbetsmiljöverket i Solna 11 255 m2,  Försäkringsförbundet på Östermalm i Stockholm 4 100  m2, Nordiska Museet på Östermalm i Stockholm 2 351 m2, Exel Logistics Management i InfraCity i Upplands Väsby 2 200 m2 och Aveva i Malmö 2 200 m2.
– Den svenska ekonomin har fortsatt hög tillväxt. Sysselsättningen på de marknader där Vasakronan verkar förväntas öka under senare delen av 2005. Hyresmarknaden börjar utvecklas positivt i Stockholm, Malmö, Lund och Uppsala medan utvecklingen i Göteborg är något svagare.

Analytikerträff
Onsdag den 27 april 2005 kl 12.00 i Operakällarens matsal. Moderator är Fredrik Skoglund, Carnegie. Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61.

För vidare information kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71