Bolagsstämma och delårsrapport januari – mars 2004

Bolagsstämma och delårsrapport januari – mars 2004

Hyresintäkterna minskade till 667 (755) Mkr. Hyresminskningen i om- och nytecknade kontrakt var 4 (+1) procent. Vakansgraden ökade till 10 (7) procent av hyresintäkterna.
Resultatet efter finansnetto minskade till 112 (182) Mkr.
Utsikterna för 2004 är oförändrade. Prognosen är att resultatet efter finansnetto, före reavinster och eventuella nedskrivningar, kommer att uppgå till cirka 350 (585) Mkr.

– I Kista har ett flertal nya hyresgäster tecknat kontrakt under det senaste kvartalet, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Ericssons etablering av sitt huvudkontor är en mycket stark signal för tilltron till Kista.
– Hyresintäkter och resultat har minskat främst beroende på ett mindre fastighetsbestånd till följd av fastighetsförsäljningar under 2003.
– Den svenska ekonomin är i långsam takt på väg att återhämta sig. Även om den ekonomiska tillväxten åter ökar kommer det att dröja innan efterfrågan ökar på lokalhyresmarknaden.
– Den svaga konjunkturen har påverkat lokalefterfrågan och hyresnivåerna negativt, framför allt i Stockholm medan utvecklingen i Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala varit mer stabil.

Vid bolagsstämman i Vasakronan AB den 27 april 2004 fastställdes utdelningen till 9 (216) Mkr. I december 2003 betalades en extrautdelning på 100 Mkr.

Till Vasakronans styrelse omvaldes Egon Jacobsson, ordförande, Lars V Kylberg, vice ordförande, Håkan Bryngelson, Georg Danell, Lars Johan Cederlund och Birgitta Kantola. Till nya ledamöter invaldes Christina Liffner, ekonom och styrelseledamot, och Eva-Britt Gustafsson, VD Venantius, som ersätter de avgående ledamöterna Gerd Engman och Christina Ragsten Pettersson.

Christina Liffner, född 1950, har tidigare varit vice vd och ekonomi- och finansdirektör i AssiDomän. Christina Liffner är styrelseordförande i Svensk Adressändring, vice styrelseordförande i Svensk Exportkredit, styrelseledamot i tredje AP-fonden, Sveaskog och Länsförsäkringar Bergslagen.
Eva-Britt Gustafsson, född 1950, är VD för Venantius och styrelseordförande i Specialfastigheter Sverige, styrelseledamot i 6e AP-fonden, Euler-Hermes Kreditförsäkringar, Statens Väg- och Baninvest, Venantius och styrelsesuppleant i Botniabanan.

 

För vidare information kontakta:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71