Bokslutsrapport 2005 Vasakronan AB

BOKSLUTSRAPPORT 2005 VASAKRONAN AB


 

  • Resultat efter skatt

ökade till 1 681 (868) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet. Resultatet efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 1 194 (1 030) Mkr i huvudsak beroende på ett förbättrat finansnetto. Justerat för värdeförändring i intressebolag överträffade resultatet Vasakronans prognos på 950 Mkr och uppgick till 1 023 (936) Mkr.

  • Hyresintäkterna minskade till 2 689 (2 719) Mkr till följd av fastighetsförsäljningar. Förändringen i hyresnivåer i om- och nytecknade kontrakt var –2 (–3) procent. Vakansgraden minskade till 8 (12) procent av hyresintäkterna till följd av stora nyuthyrningar samt fastighetsförsäljningar.

 

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 32 827 (32 895) Mkr. Realiserad värdeökning uppgick till 94 (54) Mkr och orealiserad värdeökning till 935 (–161) Mkr.

 

  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 635 Mkr, varav försäljningen av InfraCity ingår med 1 406 Mkr.

 

  • Styrelsen i Vasakronan AB föreslår bolagsstämman en utdelning om 254 (165) Mkr.

 

  • Utsikterna för 2006 är  att resultatet efter finansnetto, före realiserad och orealiserad värdeförändring i fastigheter och intressebolag, kommer att vara på en oförändrad nivå.

 

 

– 2005 blev ett bra år där vakansgraden för Vasakronan vände starkt nedåt efter två års ökning, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan.
– Lokalhyresmarknaden präglades av hård konkurrens och ett stort lokalutbud samtidigt som intresset för att köpa fastigheter var mycket stort. Baserat på ett lågt ränteläge och stor tillgång på kapital i marknaden har därför fastighetspriserna stigit till höga nivåer, trots den svaga hyresmarknaden.
– Vasakronan har en stark finansiell ställning. Soliditeten är 50 procent och räntetäckningsgraden är 3,4 gånger. Detta gör att Vasakronan är väl rustat för offensiva investeringar och fastighetsförvärv under de kommande åren.

 

 

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

 

Analytikerträff
Tisdag den 31 januari 2006 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Jonas Bäcklund, Handelsbanken.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61.