BOKSLUTSRAPPORT 2004 – Resultatprognosen överträffades trots kärvt marknadsläge

BOKSLUTSRAPPORT 2004 – Resultatprognosen överträffades trots kärvt marknadsläge

• Resultatet efter finansnetto ökade till 457 (37) Mkr. Exklusive reavinster, ­nedskrivningar och upplösning av reserv för nedskrivning överträffade resultatet Vasakronans prognos på 350 Mkr och uppgick till 382 (585) Mkr.
• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 32,9 (31,4) miljarder kronor. Värdeökningen i jämförbart bestånd var 1 procent. Nedskrivning av fastigheter har gjorts med 307 (712) Mkr
• Hyresintäkterna minskade till 2 719 (2 961) Mkr i huvudsak beroende på genomförda fastighetsförsäljningar. Vakansgraden ökade till 12 (10) procent av hyresintäkterna, främst till följd av förvärvet av Kista Science Tower.
• Utsikterna för 2005 är att resultatet efter finansnetto, enligt IFRS redovisningsregler, före orealiserad värdeförändring fastigheter och reavinster kommer att uppgå till 875 (840) Mkr.
• Styrelsen i Vasakronan AB föreslår bolagsstämman en utdelning om 165 (9) Mkr.

– Resultatprognosen överträffades trots ett kärvt marknadsläge, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat i Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala och sjunkit något i Stockholmsregionen, säger Håkan Bryngelson.

– Konjunkturen bedöms förbli stark under 2005 och bör leda till en ökad sysselsättning i branscher med behov av kontor under andra halvåret.

– Vår bedömning är att det kommer att dröja till tidigast 2006 innan vi kan räkna med några starkare effekter på lokalefterfrågan och hyresmarknaden.

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

Analytikerträff
Måndag den 31 januari 2005 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Erik Nyman, Enskilda Securities.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61