Bokslutsrapport 2003

Bokslutsrapport 2003

 

 

 

    • Resultatet efter finansnetto uppgick till 585 (617) Mkr, exklusive reavinster 587 Mkr, nedskrivningar av fastigheter samt nedskrivningar fastigheter och andelar i intressebolag 1 135 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till 37 (601) Mkr.

 

    • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 31,4 (34,1) miljarder kronor. Värdeminskningen för jämförbart bestånd var 2 procent. Nedskrivningar av fastigheter har gjorts med 712 Mkr.

 

    • Konjunkturnedgången har inneburit lägre hyresnivåer och ökade vakanser. Vakansgraden ökade till 10 (7) procent av hyresintäkterna.

 

    • Utsikterna för 2004 är att resultatet efter finansnetto, före reavinster och eventuella nedskrivningar, kommer att uppgå till cirka 350 (585) Mkr.

 

  • Styrelsen i Vasakronan AB föreslår bolagsstämman en utdelning om 9 (216) Mkr.

 
– Resultatprognosen överträffades trots ett kärvare marknadsläge, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Den svaga konjunkturen har påverkat lokalefterfrågan och hyresnivåer negativt, framför allt i Stockholm medan utvecklingen i Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala har varit mer stabil.

 

– Marknadsvärdet på fastigheterna har ökat i Göteborg, Malmö och Lund och sjunkit i Stockholmsregionen, säger Håkan Bryngelson.

 

– Konjunkturen bedöms komma att förbättras under 2004, om dock i långsam takt. Även om den ekonomiska tillväxten åter ökar kommer det att dröja till tidigast 2005 innan några synbara effekter påverkar efterfrågan på hyresmarknaden. Mycket talar för att 2004 kommer att innebära ett svagt år för fastighetsbranschen på rörelseresultatnivå.

 
För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör  tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

 

Analytikerträff
Fredagen den 30 januari 2003 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Hans Derninger, Handelsbanken.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61.