Bokslutsrapport 2002

Resultatet efter finansnetto före jämförelsestörande poster ökade till 617 (603) Mkr en ökning med 2 procent. I jämförelsestörande poster ingick resultat från fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och kostnader för lösen av framtida räntekostnader. Resultat efter finansnetto uppgick till 601 (2 281) Mkr.

Hyresintäkterna uppgick till 2 899 (2 725) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 48 (44) procent.

Utsikterna för 2003 är att resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, kommer att uppgå till cirka 550 Mkr.

Styrelsen i Vasakronan AB föreslår bolagsstämman en utdelning om 216 (537) Mkr.

– Konjunkturnedgången har inverkat negativt på lokalhyresmarknaden, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Även Vasakronan har påverkats, men redovisade ett något stärkt resultat jämfört med 2001. Den främsta orsaken har varit en fortsatt ökning av hyrorna i omförhandlade kontrakt.

Resultatet efter finansnetto före jämförelsestörande poster som fastighetsförsäljningar, nedskrivning av fastigheter och lösen av framtida räntekostnader har utvecklats positivt sedan 1996 och uppgick för 2002 till 617 (603) Mkr.
Fastighetsportföljens värde har fördubblats från ursprungliga 16 miljarder kronor till dagens 34 miljarder. Fastighetsmarknaden är dock cyklisk och den svagare konjunkturen har lett till en minskning av portföljens marknadsvärde 2002, med 3 procent, huvudsakligen relaterad till Stockholmsmarknaden.

– Marknaden 2003 kommer att präglas av fortsatt osäkerhet och svag konjunktur. Även om den ekonomiska tillväxten åter ökar mot slutet av året kommer det att dröja till 2004 innan lokalefterfrågan på hyresmarknaden påverkas positivt, säger Håkan Bryngelson.

Analytikerträff
Onsdagen den 12 februari 2002 kl 08.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Fredrik Grevelius, ABG Sundal Collier.
Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61.