Bokslutskommuniké: AP Fastigheter visar bra resultat för 2007

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 14 februari, 2008

AP Fastigheter visar ett bra resultat för 2007

En stark hyresmarknad gav god värdetillväxt.

Bokslutskommuniké 2007

· Årets resultat före skatt: 4 669 mkr (5 323). Resultat efter skatt: 3 295 mkr (4 103)

· Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 1 101 mkr (1 601)

· Värdeförändring förvaltningsfastigheter: 3 568 mkr (3 722)

· Årets hyresintäkter: 2 805 mkr (3 343)

· Årets driftnetto: 1 732 mkr (2 209)

· Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 39 682 mkr (35 333).

AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för 2007 på 4 669 mkr (5 323). I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar med 3 568 mkr (3 722). Driftnettot för 2007 uppgick till 1 732 mkr (2 209), en minskning mellan perioderna i huvudsak förklarad av förtidslösen av hyreskontrakt under 2006. Driftnettot resulterar, trots minskningen, i en god avkastning i förhållande till marknadsvärdet och i relation till nyckeltalen för branschen i övrigt. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,8 procent.

– Den svenska hyresmarknaden utvecklas fortsatt starkt, trots den finansiella oron i vår omvärld, säger Fredrik Wirdenius, vd för AP Fastigheter. Vi har under 2007 tecknat nya hyreskontrakt till en årshyra om 163 mkr. Den starka hyresmarknaden är också en viktig förklaring till den goda värdetillväxt som vi uppvisade för året, avslutar Fredrik Wirdenius.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Wirdenius
Vd AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 510 eller 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@apfastigheter.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi & finans AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 540 eller 0709-681 540
E-post: christer.nerlich@apfastigheter.se