ÅRSSTÄMMA I VASAKRONAN AB (publ)

Vasakronan AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 16.00 på Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20 i Stockholm


Anmälan
Aktieägare eller annan som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast onsdagen den 18 april 2007 anmäla sitt deltagande skriftligen till Vasakronan AB, koncernstab Juridik, Box 24234, 104 51 Stockholm eller per telefon 08-783 21 29 eller per fax 08-783 21 01 eller till anette.holmberg@vasakronan.se


Ärenden
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande på stämman
3.  Justering av röstlängden
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Val av justerare
7.  Beslut om närvarorätt för annan än aktieägare
8.  Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB
9.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
a.   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.   disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c.   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14. Fastställande av avkastningsmål
15. Fastställande av utdelningspolicy
16. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
17. Stämmans avslutande


Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för 2006 lämnas med 174.50 kr per aktie eller totalt 698 000 000 kr.


Förslag till beslut
Vasakronan AB ägs till 100 procent av den svenska staten via Civitas Holding AB. Civitas Holding AB har som enda tillgång samtliga aktier i Vasakronan AB. Ägaren Civitas Holding AB har meddelat att ägaren avser att rösta för följande förslag:


Punkt 2
Att till ordförande på stämman skall utses Egon Jacobsson.


Punkt 6
Att annan än aktieägare som anmält sitt deltagande på sätt som anges i kallelsen skall ha närvarorätt vid stämman.


Punkt 11
Vad gäller antalet styrelseledamöter hänvisas till information som kommer att läggas ut på bolagets hemsida, vasakronan.se före årsstämman.


Punkt 12
Vad gäller val av styrelseledamöter hänvisas till information som kommer att läggas ut på bolagets hemsida, vasakronan.se före årsstämman.


Ernst & Young valdes vid ordinarie bolagsstämma 2004 för en tid intill årsstämman 2008.


Punkt 13
Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.


Vad gäller arvode till styrelseledamöter hänvisas till information som kommer att läggas ut på bolagets hemsida, vasakronan.se före årsstämman.


Punkt 14
Att avkastningsmålet skall vara oförändrat och att verksamheten skall ge en avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst 4 procentenheter varvid den riskfria räntan definieras som den 5-åriga statsobligationsräntan.


Punkt 15
Att utdelningspolicyn skall vara oförändrad och att den årliga utdelningen skall uppgå till 50 % av resultat efter finansiella poster och realiserade värdeförändringar med avdrag för aktuell skatt varvid de årliga besluten om utdelning skall beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål.


Punkt 16
Att principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall gälla enligt följande:


Vasakronan skall tillämpa Näringsdepartementets ”Riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, samt för incitamentsprogram för anställda, i statliga företag”. Den grundläggande allmänna principen för ersättning till ledande befattningshavare baseras på att lönerna ska vara marknadsmässiga, individuella och, med undantag för VD som inte omfattas av nu gällande incitamentsprogram, resultatbaserade, varvid systematiska jämförelser görs med andra bolag i Sverige. Nu gällande incitamentsprogram, som gäller för alla anställda, med undantag av VD, baseras på driftnettoutveckling, nyuthyrning och kundnöjdhet och kan maximalt ge två månadslöner per år. Incitamentsprogrammet är treårigt och gäller till och med 2008. Ledande befattningshavare har 6 månaders uppsägningstid och 12–18 månaders avgångsvederlag med full avräkning. Pension avsätts enligt premiemodell.  De ledande befattningshavare som omfattas av dessa riktlinjer är ledamöterna i företagets koncernråd.


Styrelsens ersättningsutskott skall bereda styrelsens beslut avseende lön och andra ersättningar till VD samt behandla och godkänna VDs förslag till löner och ersättningar för övriga ledande befattningshavare.


Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.


Stockholm i mars 2007VASAKRONAN AB
STYRELSEN