AP Fastigheters resultat före skatt exklusive värdeförändring ökade med 16 procent

• Periodens hyresintäkter: 2 491 mkr (2 088)
• Periodens driftnetto: 1 644 mkr (1 317)
• Periodens resultat före skatt: 1 105 mkr (3 229).
• Resultat efter skatt: 789 mkr (2 251)
• Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 993 mkr (859)
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 77 538 mkr (38 236).


Den 1 september 2008 tillträdde AP Fastigheter samtliga aktier i Vasakronankoncernen för 24,6 mdkr, motsvarande ett fastighetsvärde på 41,1 mdkr. Genom förvärvet skapas Sveriges största fastighetsbolag. Från och med 1 december 2008 kommer verksamheten att bedrivas i en ny, gemensam organisation under namnet Vasakronan.


AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för perioden på 1 105 mkr (3 229). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar med 101 mkr (2 352), varav den positiva effekten hänförlig till förvärvet av Vasakronan uppgick till 6 226 mkr och förändring av värdet på det totala beståndet uppgick till -6 125 mkr. Driftnettot för perioden uppgick till 1 644 mkr (1 317). Ökningen förklaras av ökade bruttohyror samt beståndsförändringar.


– AP Fastigheter står stadigt trots oron på de finansiella marknaderna i vår omvärld, säger Fredrik Wirdenius vd på AP Fastigheter. Den underliggande intjäningen är fortsatt god och vi har jämfört med branschen i övrigt en lång åter¬stående genomsnittlig löptid för de kommersiella hyreskontrakten på 5,6 år. Genom förvärvet av Vasakronan formeras nu Sveriges största fastighetsbolag med välbelägna fastigheter i storstadsregionerna, vilket borgar för en långsiktigt hög och stabil intjäning. För mer information kontakta:


Fredrik Wirdenius Vd
Tel: 070-553 80 62


Lars Johnsson 
Vd Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 0709-681 515 


Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans 
 Tel: 0709-681 540


Se rapporten på www.apfastigheter.se