AP Fastigheter uppvisar ett starkt resultat för 2002.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 17 februari 2003

 

AP Fastigheters resultat för 2002 före skatt uppgick till 1 000 Mkr (1 341 Mkr). I resultatet ingår realisationsvinster med 249 Mkr (628). Resultatet exklusive realisationsvinster och skatt, 751 Mkr, är det högsta som uppvisats av bolaget. AP Fastigheter har under 2002 ökat sina hyresintäkter med 5,9 procent till 3 484 Mkr (3 291 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,2 procent. Uthyrningsgraden beräknad på hyra uppgick per årsskiftet till 94,1 procent (95,8 procent).

– Att AP Fastigheter har lyckats upprätthålla en fortsatt hög uthyrningsgrad och bra hyresnivåer i nuvarande marknadsläge är viktiga förklaringar till det starka resultatet, säger Per-Håkan Westin, VD för AP Fastigheter. En bra placeringsstrategi med fastigheter i goda lägen och en organisation anpassad för marknadsläget har spelat en avgörande roll för resultatet.

Under året har kommersiella hyresavtal med en årshyra på 363 Mkr omprövats, varav kontrakt med en årshyra på 174 Mkr har omförhandlats till en ny hyra på 228 Mkr – en ökning med 32 procent. Därutöver har kontrakt med en årshyra på 95 Mkr förlängts med oförändrade villkor, och kontrakt med en årshyra på 94 Mkr har upphört.
AP Fastigheter har under året avyttrat ett antal fastigheter till ett värde av 946 Mkr (1 589 Mkr). Beloppsmässigt gäller det främst ett antal kommersiella fastigheter i Stockholm. Investeringar har gjorts i ny- och ombyggnader av fastigheter för 1 080 Mkr (878 Mkr). Inga fastighetsförvärv har gjorts under året (1 564 Mkr).

 Pressmeddelande 20030217.pdf