AP Fastigheter stärker obligationsinnehavarnas rättigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 15 oktober 2003

AP Fastigheter inför en klausul i bolagets lånedokumentation – en så kallad ”change of control”-klausul – som ger placerarna rätt att kräva återbetalning av lån i det fall AP-fondernas ägande understiger 51 procent.

AP Fastigheter ämnar även fortsättningsvis vara finansierat genom en kombination av lån från bank- och kapitalmarknaden. Införandet av klausulen gör att det inte längre är nödvändigt att bibehålla ratingen via Standard & Poor´s och avsikten är att denna kommer att avvecklas efter årsskiftet 2003/2004.

Dessutom kommer AP-fonderna att genomföra en förändring av den legala strukturen för ägandet av AP Fastigheter AB. Förändringen består i att ett holdingbolag tillskapas mellan AP Fastigheter och ägarna. Detta ändrar vare sig ägarbilden eller påverkar bolagets operativa verksamhet, utan syftar endast till att bättre anpassa strukturen för ett långsiktigt ägande av AP-fonderna. Ägarna ges i och med detta möjlighet att i framtiden ta ut överskottet i AP Fastigheters verksamhet genom koncernbidrag och inte som idag via beskattade vinstmedel. Vid behov kommer ägarna också att kunna tillföra mer kapital via holdingbolaget.

Standard & Poor´s placerar AP Fastigheter på CreditWatch (BBB+/WatchNeg) med anledning av strukturförändringen. Standard & Poor´s kommer att följa den fortsatta omstruktureringen. Det som närmast sker är att klausulen införs som tydliggör ägarkopplingen och ytterligare stärker obligationsinnehavarnas rättigheter.

AP Fastigheter har informerat sina långivare om förändringen via VPC och information kommer också att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.apfastigheter.se.

 Pressmeddelande 20031015.pdf