AP Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto

Delårsrapport januari-juni 2008

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 26 augusti, 2008

  • Periodens hyresintäkter: 1 458 mkr (1 389)
  • Periodens driftnetto: 925 mkr (856)
  • Periodens resultat före skatt: 674 mkr (2 867). Resultat efter skatt: 495 mkr (1 988)
  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring: 589 mkr (571)
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter: 85 mkr (2 296)
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde: 41 339 mkr (37 971).

AP Fastigheter uppvisar ett resultat före skatt för perioden på 674 mkr (2 867). I resultatet ingår realiserade och orealiserade värdeförändringar med 85 mkr (2 296). Driftnettot för perioden uppgick till 925 mkr (856). Ökningen i driftnettot förklaras av ökade hyresintäkter.

– Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god i våra delmarknader och det är förklaringen till att vi redovisar ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto under det andra kvartalet. Den finansiella oron i vår omvärld ger dock successivt effekt på marknadens avkastningskrav med sjunkande fastighetsvärden som konsekvens.

Efter periodens utgång har vi kunnat förvärva Vasakronan på en för oss långsiktigt attraktiv nivå, säger Fredrik Wirdenius vd på AP Fastigheter. Köpeskillingen för Vasakronan motsvarar ett fastighetsvärde på 41,1 mdkr och en genomsnittlig direktavkastning för hela beståndet kring 6,0 procent. Tillträde sker den 1 september 2008. Vidare har AP Fastigheter tecknat avtal om försäljning av fastigheter till NIAM motsvarande ett fastighetsvärde på 7,1 mdkr med tillträde den 1 oktober 2008.