AP Fastigheter lämnar planenligt ratingen hos Standard & Poor’s.

PRESSMEDDELANDE
2004-01-15


Som tidigare aviserats lämna AP Fastigheter ratingen hos Standard & Poor’s. Samtidigt ändras planenligt strukturen för AP-fondernas ägande av AP Fastigheter till en indirekt ägarstruktur.


AP-fondernas ägande i AP Fastigheter sker från och med årsskiftet genom ett av AP-fonderna helägt och för ändamålet nyskapat bolag. I AP Fastigheter görs inga förändringar och detta bolag ämnar även fortsättningsvis vara finansierat genom en kombination av lån från bank- och kapitalmarknaden. Införandet av en särskild ägarklausul gör att det inte längre är nödvändigt att bibehålla ratingen via Standard & Poor’s och denna har därför som tidigare aviserats avvecklats efter det senaste årsskiftet.


De genomförda förändringarna föregicks under hösten 2003 av ett erbjudande från AP Fastigheter om återköp av utestående obligationer till marknadspris. Ett fåtal placerare har anmälts intresse för återköp. Erbjudandet om inlösen av dessa obligationer har fullföljts och motsvarande belopp har därefter omgående placerats i marknaden.


Standard & Poor’s har efter det att ratingavtalet sagts upp sänkt AP Fastigheters rating från BBB+ till BBB (Negative outlook). Detta sker trots att AP Fastigheters ställning i och med de verkställda förändringarna inte försämrats utan snarare i vissa avseenden förstärkts. AP-fonderna har i avtal reglerat under vilka förutsättningar och på vilket sätt kapitaltillskott ska ges. Dessutom har finanspolicyn förstärkts på ett antal områden.

– Någon faktisk försämring av företagets finansiella ställning, eller kreditgivarnas situation har ju faktiskt inte skett. Denna uppfattning delas också av marknaden genom att prissättningen av obligationerna hittills inte påverkats av de genomförda förändringarna, som aviserades för kapitalmarknaden redan under hösten 2003, säger Per-Håkan Westin, vd för AP Fastigheter.


Även emissionsinstituten har sedan tidigare informerats om de genomförda förändringarna och ytterligare information om dessa återfinns på bolagets webbplats www.apfastigheter.se.

Pressmeddelande 20040115.pdf