AP Fastigheter gör energideklarationer själva

AP Fastigheter har nu som första fastighetsföretag ackrediterats för att genomföra energideklarationer av byggnader med egen personal.


PRESSMEDDELANDE
Stockholm 24 oktober, 2007


I mars i år blev reglerna för hur energideklarationer av byggnader ska gå till i Sverige klara och senast den 1 januari 2009 ska samtliga byggnader i landet vara deklarerade. De flesta fastighetsägare anlitar konsulter med energiexpertis för att energideklarera sina byggnader. Ingen annan har ännu utnyttjat möjligheten att få någon inom företaget certifierad för att göra jobbet.


– För oss var det naturligt att ansöka eftersom vi sedan länge samlar in den här typen av information på ett strukturerat sätt, säger Nicklas Walldan, chef teknik & service AP Fastigheter. Vi sparar både tid och pengar på att göra detta själva. Dessutom så gör en branschgemensam standard det möjligt att jämföra olika fastigheter och i och med det hitta ytterligare energibesparingspotentialer.


AP Fastigheters miljöarbete utgår från en helhetssyn och innefattar hela kedjan; från arkitektur, design och konst till energianvändning, materialval och kemikaliebegränsning, miljörisker och miljöskulder samt restprodukter och avfall. Eftersom energianvändningen är den del i verksamheten som har störst miljöpåverkan är det ett viktigt område att fokusera på för att minska koldioxidutsläppen.


– Miljöarbetet är en naturlig del av vår affär, säger Nicklas. Att bygga grönt är mer lönsamt både på kort och lång sikt. Det är bra med gemensamma standarder för t.ex. Green Building – det driver på och främjar utvecklingen. Vi har länge sett på miljön som en helhet; vi tittar på miljömässigt gynnsamma tekniska lösningar samtidigt som vi arbetar för att skapa trivsel i de byggnader och områden vi äger, fortsätter Nicklas. AP Fastigheter har som mål att vara koldioxidneutrala när det gäller energianvändning och resor samt att bli en GreenBuilding Partner enligt EU:s definition. Detta innebär bl.a. att man gör energiinventeringar samt tar fram åtgärdsplaner med energieffektiviseringsåtgärder som rapporteras till EU-kommissionen.

Pressmeddelande Energideklarationer 20071219.pdf