Ännu ett starkt kvartal för AP Fastigheter.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 31 oktober, 2006


  • Periodens resultat efter skatt: 2 329 mkr (1 693). 


  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring och avskrivning: 1 065 mkr (957).


  • Hyresintäkter för perioden: 2 317 mkr (2 239). För ett mellan perioderna jämförbart bestånd är hyresintäkterna oförändrade.


  • Driftnetto för perioden: 1 514 mkr (1 472). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskar driftnettot med 2 procent.


  • Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet på balansdagen: 34 540 mkr (30 537).


  • Fastigheter har avyttrats till ett underliggande fastighetsvärde av 277 mkr (2 696) och en realiserad värdeförändring på 62 mkr (92).


AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för årets första 9 månader på 2 329 mkr (1 693) eller 58,22 kr (42,32) per aktie och resultat efter finansiella poster uppgick till 3 220 mkr (2 026). Resultatökningen är främst hänförlig till värdeförändringar som ingår i resultatet med 2 159 mkr (1 080).


– Vi ser fortfarande en stark efterfrågan på fastigheter, vilket leder till stor aktivitet på fastighetsmarknaden. Vår fastighetsportfölj har fortsatt att prestera bra, vilket märks inte minst i en positiv värdeökning hittills i år, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Trenden med ökad efterfrågan på lokalhyresmarknaden håller i sig och är tydlig främst i Stockholm innerstad, fortsätter Per-Håkan Westin.


 

Pressmeddelande 20061031.DOC

Pressmeddelande 20061031.PDF

Delårsrapport jan-sep 2006.PDF