Ännu ett bra kvartal för AP Fastigheter.

 

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 17 november, 2004

 

 

    • Resultat före skatt för januari – september 2004 uppgick till 1 281 Mkr (949 Mkr). Av detta utgjorde 466 Mkr (709 Mkr) resultat från fastighetsförsäljningar. 

 

    • Driftnettot för perioden är 1 611 Mkr (1 444 Mkr).

 

    • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 2 493 Mkr (2 503 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3 procent. 

 

  • Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid kvartalsskiftet uppgick till 92,0 procent (93,2 procent).

 

– Vi känner av en ökad efterfrågan på kontorslokaler i Stockholms innerstad där en stor del av vårt bestånd återfinns, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Alla våra större lokaler i Stockholm city är nu uthyrda. I Stockholms ytterområden lär det dock dröja ytterligare en tid innan hyresmarknaden åter är i balans. I Göteborg och Uppsala, vilka är de andra större marknaderna för AP Fastigheter, ligger uthyrningsgraden fortsatt på en förhållandevis bra nivå. 

 

AP Fastigheter har under en period sålt fastigheter, men vi är även öppna för förvärv inom våra storstadsområden. Arbetet med kostnadsbesparingar börjar nu ge effekt och detta tillsammans med uthyrningsarbetet fortsätter att vara i fokus. Det prognostiserade resultatet för helåret 2004 uppjusteras från ca 700 Mkr till drygt 800 Mkr före skatt, realisationsvinster och nedskrivningar.