Tomma lokaler blir bostäder

25 november 2020

Coronapandemin har inneburit att helt nya behov uppkommit och att andra har ökat eller minskat. Vissa kontorsfastigheter kan exempelvis komma att omvandlas till bostäder. Att bygga om istället för att bygga nytt är något som förespråkas av Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan. ”Att ställa om byggnader är en naturlig del av vår verksamhet och någonting som görs löpande för att möta efterfrågan när förändrade behov uppstår i samhället. Corona-pandemin är ett exempel på detta och ett uttryck för att behoven och efterfrågan ibland kan förändras snabbt. Därför välkomnar vi Regeringens uppdrag till Boverket. Det behövs en översyn av nybyggnadsreglerna för att förenkla konvertering mellan olika användningsområden. Ur ett resursperspektiv är det klokt att inte låta lagstiftningen omöjliggöra ombyggnad och konvertering till annan användning”, säger hon. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten