Vårt ansvar för miljön

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel från planering, projektering och byggskede via förvaltning, ombyggnad och rivning. Därför jobbar vi systematiskt och målinriktat med att minska vår miljöpåverkan där den är som störst. Vi är klimatneutrala och certifierade enligt ISO 14001.

Energi och klimat
Fastigheter står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ska vi minska energianvändningen i våra fastigheter genom att driftoptimera och göra energiinvesteringar. Det åstadkommer vi genom att:

  • När vi bygger nya hus ska de ligga långt under Boverkets föreskrifter i nybyggnadsreglerna.
  • Samverka med våra hyresgäster och hjälpa dem att minska sin elenergianvändning i lokalen.
  • Främst använda energi från till exempel fjärrvärme, egen biobränsleeldning eller solfångare för uppvärmning.
  • I första hand använda el för belysning, drift av ventilation och andra installationer i fastigheten samt för den utrustning hyresgästernas behöver i sin verksamhet.
  • Minska våra utsläpp av växthusgaser genom att använda förnyelsebar energi och fasa ut den fossila.

Minskad energianvändning
Tillsammans med våra hyresgäster har vi sedan 2009 avsevärt lyckats minska energianvändningen i våra fastigheter. Sedan drygt fem år tillbaka förser vi våra fastigheter med klimatneutral värme och kyla samt förnyelsebar el. Den minskade energianvändningen i kombination med övergången till förnybara bränslen gör att vi lyckats minska våra utsläpp av klimatgaser med drygt 95 procent. De koldioxidutsläpp som ännu inte kunnat tas bort kompenserar vi för genom att köpa andelar i CDM-projekt (Clean Development Mechanism), som ska leda till minskade utsläpp av motsvarande mängd någon annanstans i världen.

Materialanvändning
Vi ska minska mängden material vi använder och i första hand använda återbrukat material och/eller material som har tillverkats av återvunnen råvara. De material som vi använder ska ha låg miljöbelastning och inte innehålla några farliga ämnen. Genom att använda Byggvarubedömningen får vi information om vad en byggvara innehåller.

Transporter
Vi ska minska vårt behov av transporter. Det gör vi bland annat genom att ersätta resor med videomöten. De resor och transporter som ändå görs ska ske på ett miljövänligt sätt. Till exempel genom att använda tåg istället för flyg och genom att vi fasar ut de fordon som går på fossil energi. Vi ställer krav på våra leverantörer att även de ska minska antalet transporter som görs för vår räkning och att de transporter som ändå görs ska ske på ett miljövänligt sätt. Vi hjälper våra hyresgäster att förändra sina transport- och resvanor genom att arbeta för bättre kollektivtrafik, installera laddstolpar för elfordon, förbättra infrastrukturen för cyklar i och runt våra byggnader samt erbjuda bilpooler.

Avfall
Vi ska minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Det som är avfall för oss kan vara en värdefull resurs för någon annan. Vi bygger vårt arbete på avfallstrappan:

  1. Minimera – där det är möjligt vill vi förhindra att avfall uppstår över huvud taget. Till exempel genom att inte skriva ut på papper i onödan.
  2. Återanvända – det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända, till exempel genom att sälja eller skänka bort.
  3. Återvinna material – papper, wellpapp samt glas- och plastförpackningar är bara några exempel på material som kan återvinnas och omvandlas till nya produkter.
  4. Utvinna energi – brännbart avfall är en resurs som kan användas för att utvinna energi och bli till el och/eller värme. Organiskt avfall kan omvandlas till biogas genom rötning.
  5. Deponera – det avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller användas för energiutvinning ska tas om hand, deponeras, på ett miljöriktigt sätt.

Miljöcertifierade byggnader och långsiktig fastighetsförvaltning
I dag är Vasakronans verksamhet klimatneutral. Driften av fastigheterna sker nästan helt utan användning av fossila bränslen och ett ständigt arbete pågår för att minska nettoutsläppet av växthusgaser.

LEED – är ett amerikanskt certifieringssystem för byggnader som finns i 135 länder med över 48 000 tusen certifierade fastigheter. Fastigheterna bedöms i sex huvudkategorier: energi, hållbar lokalisering, inomhusmiljö, effektiv vattenanvändning samt material och resurser. Vasakronan har valt att LEED-certifiera sina fastigheter eftersom det är den miljöcertifiering som har störst spridning i världen samt har det bredaste perspektivet på vilka faktorer som bedöms.

Vi har högt satta mål för vårt arbete med att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi är först i Europa med att certifiera med LEED Volume, befintliga fastigheter certifieras i bunt för att kapa tid och kostnader. Vid utgången av 2016 var 77 procent av Vasakronans fastighetsbestånd miljöcertifierat. Målsättningen för 2017 är att fortsätta öka andelen miljöcertifierade fastigheter inom beståndet.