Så arbetar vi hållbart

En strålande framtid

1. Ekonomi

Våra ägare ska få den avkastning de förväntar sig, men aldrig på bekostnad av miljö och människor. För att klara uppdraget måste vi skapa värden i verksamheten. Det gör vi genom god förvaltning, utveckling av fastigheterna och goda affärer när vi köper och säljer.

Vi redovisar alltid vår ekonomiska ställning på ett öppet, tydligt och relevant sätt. Vi vet att hållbart är lika med lönsamt. Exempelvis har vårt målmedvetna arbete med energibesparingar påverkat det ekonomiska resultatet positivt.

Vi har fortsatt att öka andelen grön finansiering, som nu står för 20 procent av vår upplåning. Vår ledande position inom hållbarhet och vår höga andel miljöcertifierade fastigheter, 85 procent, gör det möjligt att fördubbla den andelen.

En viktig kvalitetsstämpel är att Nordiska Investeringsbanken (NIB), och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har valt att via gröna lån finansiera två av våra största byggprojekt, Sergelhuset i Stockholm och Platinan i Göteborg. Både NIB och EIB utvärderar noggrant innan de fattar beslut om att låna ut pengar. NIB accepterar till exempel enbart certifiering enligt de mest krävande miljöklassningssystemen, LEED och BREEAM.

Intresset för gröna obligationer på den svenska marknaden har i det närmaste exploderat. Vasakronan, som var först på kapitalmarknaden med grön upplåning 2013, välkomnar den ökade efterfrågan som innebär goda villkor för vår finansiering.

Nyligen skärpte vi ramverket kring gröna obligationer. Det innebar bland annat att miljöambitionen i projekten höjts och att även befintliga fastigheter kan finansieras med gröna obligationer. Det nya ramverket togs emot väl av marknaden och fick den högsta klassificeringen ”dark green” av det oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero.

I framtiden ser vi många utmaningar. En är ett förändrat klimat i takt med ökningen av växthusgaser. För att bevara och höja värdet på våra fastigheter måste vi anpassa oss efter att oväder, skyfall, stormar och kraftiga snöfall kan påverka infrastrukturer och våra kunders egendom.

Det här är en framtid som kanske inte påverkar investeringsbeslut i dag, men som kommer att göra det. Därför måste vi redan nu se över de platser där vi har våra fastigheter. Finns det lägen eller områden som är sårbara exempelvis för översvämningar? Och hur ska vi tänka långsiktigt när vi bygger nytt?

2. Miljö

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Från byggande och förvaltning till ombyggnad och rivning. Vi fokuserar på de områden där vi kan påverka mest och där åtgärderna får störst effekt. Det handlar om energianvändning, materialanvändning, avfall, transporter och resor. Arbetet pågår i alla led, i vår egen verksamhet, hos våra kunder och med våra leverantörer.

Vi är också engagerade i många olika sammanhang för att bidra till en positiv utveckling, exempelvis Sweden Green Building Council och Byggvarubedömningen. När dessa båda organisationer bildades var Vasakronan en av initiativtagarna. Vi deltar även i FN:s klimatinitiativ Caring for Climate, Klimatpakten i Stockholm och Uppsala klimatprotokoll och i många olika forsknings- och utvecklingssamarbeten.

Fastigheter är energislukare. De står för knappt 40 procent av samhällets totala energianvändning. Det måste minska. Det insåg vi för många år sedan och satte då målet att vår energianvändning skulle vara 50 procent lägre än branschgenomsnittet. Det tycktes nästan oöverkomligt då, men med 47 procent under branschsnittet snuddar vi nu vid målet.

På Vasakronan testar vi hela tiden nya lösningar inom energiområdet. Arbetet med att installera solceller fortsätter. Nu har vi anläggningar med en effekt på 3 670 kW. Dessa står för närmare 3,5 procent av den totala elen till våra fastigheter. Snart kommer även andra solcellstekniker att användas, till exempel takpannor med integrerad el och tunnfilm på glas. Vi har även testat batterilagring för att lagra överskottet från solcellsproduktionen. Än så länge är tekniken för dyr, men om ett par år kan den bli konkurrenskraftig.

Geotermiska energilösningar är ytterligare ett sätt att effektivisera energianvändningen. I Sergelhuset i Stockholm och i Triangeln i Malmö används akviferer, det vill säga grundvattenlager i marken, för att värma och kyla fastigheterna.

Vi samverkar med våra hyresgäster för att hjälpa dem att minska sin egen energianvändning. 2010 var vi först i branschen med gröna hyresavtal, som innebar att vi tillsammans med hyresgästen såg till att en rad konkreta åtgärder genomfördes. Till exempel minska energianvändningen och sortera avfall. Dessutom förband sig hyresgästen att välja grön el. Idag är alla hyresavtal gröna och åtgärder som är bra för miljön ingår som en självklar del.

Den snabba teknikutvecklingen skapar helt nya möjligheter, inte bara när det gäller energieffektivitet. Smarta reglersystem och sensorer gör att vi kan upptäcka brister, till exempel ventilation som inte fungerar som den ska, och åtgärda dem långt innan de skapar problem för våra hyresgäster. För att fullt ut kunna utnyttja tekniken i våra toppmoderna fastigheter behöver vi en organisation som kan ta tillvara och hantera de nya möjligheterna.

3. Material & avfall

Det går åt mycket material när vi bygger nytt och bygger om. Material som påverkar miljön när det produceras och transporteras. Det är en stor utmaning. Att minska mängden material och i större utsträckning använda förnybara råvaror och återvunnet eller återbrukat material ger stora miljövinster. Därför har vi, som först i branschen, börjat mäta materialanvändningen i alla stora projekt. Vi kontrollerar vilken typ och hur mycket material som används, hur mycket är icke-förnybart respektive förnybart, om råvaran är återvunnen eller jungfrulig samt om den är miljömärkt.

Vi behöver också vara säkra på att de material vi använder inte innehåller farliga ämnen som äventyrar människors hälsa och våra ekosystem. Därför använder vi Byggvarubedömningen som ger information om vad en byggvara innehåller och hur den producerats.

När vi byggde vår fastighet Hubben kartlade vi vår miljöpåverkan bland annat genom att ställa krav på projektets entreprenörer att redovisa sin materialanvändning, här kan du läsa rapporten.

Minimera
Om det är möjligt vill vi förhindra att avfall uppstår över huvud taget.

Återanvända
Det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända, till exempel genom att sälja eller skänka bort. Ett exempel är det nya Sergelhuset som vi bygger i Stockholms city. När interiör och delar av fastigheter revs tog vi tillvara så mycket som möjligt som såldes vidare. Totalt återvanns över 40 ton material, bland annat innerdörrar, lamellglas och takarmaturer.

Återvinna
Papper, wellpapp samt glas och plastförpackningar är bara några exempel på material som kan återvinnas och omvandlas till nya produkter.

Utvinna energi
Brännbart avfall är en resurs som kan användas för energiutvinning och bli till el och/eller värme. Organiskt avfall kan omvandlas till biogas.

Deponera
Det avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller användas för energiutvinning ska tas om hand, deponeras, på ett miljöriktigt sätt.

4. Transporter och ekosystemtjänster

Inom Vasakronan ska vi minska vår klimatpåverkan när det gäller transporter till och från våra byggprojekt. Därför ställer vi högre krav på att bilar som kör material och avfall ska använda fossilfritt bränsle. Vi ställer också krav på att våra leverantörer ska minska antalet transporter. Det kan ske genom olika samlastningslösningar som reducerar antalet bilar som kör hela vägen fram till bygget. Det minskar också buller och trängsel.

Även transporter med gods till och från stadskärnorna måste minska. Därför togs det branschöverskridande initiativet “Älskade stad”, ett samarbete mellan Vasakronan, Ragn-Sells, Bring och Stockholms stad. Målet är att etablera samlastningscentraler i Stockholms city, varav en redan finns vid Klara Zenit. På det sättet kan varor och gods distribueras gemensamt till butikerna med eldrivna fordon som också kan hämta upp returer och en del avfall.

Det finns få saker som står så stilla som ett hus när det väl är byggt. Och när våra hyresgäster ska ta sig till och från jobbet blir det många resor. Det vill vi minska genom att underlätta för de som väljer hållbara alternativ. Vi erbjuder bland annat laddplatser för elbilar, bilpooler och Cykel & service som har säker förvaring, låsbara skåp, cykeltillbehör och reparationer samt duschmöjligheter. Vi omvandlar garageplatser för bilar och källarutrymmen till cykelparkeringar.

Vi måste vara klimatsmarta när det gäller våra egna jobbresor.  Det är vi bland annat genom att använda videomöten, ta tåget istället för att flyga och fasa ut fordon som går på fossil energi. Att vi reser miljövänligt är en viktig del i att vårt eget koldioxidutsläpp i princip är noll.

I vårt miljöarbete tittar vi även på det som händer utanför våra hus. Ett stort problem är att den biologiska mångfalden hotas. Därför är det viktigt att främja ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen hela tiden gör åt människan.

När naturen fungerar som den ska hjälper exempelvis växtlighet till att reglera klimat och rena luft och vatten, insekter pollinerar våra grödor, maskar och bakterier gör jorden bördig – allt i ett ömsesidigt samspel. Ur ett ekosystem i balans kan människan utvinna såväl rekreation och mat som kommersiella produkter och tjänster.

Vasakronan är en av cirka 55 aktörer som ingår i det nätverk för ekosystemtjänster som är en del av Naturvårdsverkets satsning. Vi bidrar bland annat genom att anlägga växtväggar, till exempel i hörnet Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan i Stockholm och på Kyrkogatan i Göteborg. Växtväggar hjälper till att ta hand om dagvatten, renar luften från föroreningar, avger syre, bidrar till biologisk mångfald, dämpar buller, håller fasader svala på sommaren och isolerar mot kyla på vintern.

Vi har också skapat förutsättningar för takodlingar, en finns på Karlavägen i Stockholm. Där har Bee Urban skapat en 800 kvadratmeter stor terrass med grönskande uterum, planteringar och bikupor. Det är en vilsam och vacker plats, men ambitionerna är större än så. Tanken är att människor ska komma hit för att lära sig mer om biologisk mångfald, stadsodling och hur detta kan bidra till en hållbar stad.

5. Socialt

Vår likabehandlingspolicy innebär att ingen får diskrimineras. Vi ska vara ett inkluderande företag där vi tar tillvara olika kompetenser och åsikter. Vår verksamhet ska präglas av mångfald och vara fri från främlingsfientlighet och trakasserier. Vi vill spegla det samhälle där vi verkar genom att öka mångfalden, ha en jämn könsbalans och öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

En god social miljön handlar i hög grad om att vi beter oss schysst mot varandra. Vår interna uppförandekod beskriver de krav vi ställer. Den omfattar medarbetare, hyresgäster, leverantörer och andra människor som påverkas av vår verksamhet.

Vi är en av de drivande parterna i projektet UUA, Universellt utformade arbetsplatser. Vårt mål är att starta processen för morgondagens kontor som ska vara inkluderande arbetsplatser där människors olikheter och kompetens tas tillvara. Läs mer om projektet här.

Vi jobbar alltid för att våra hus och närmiljöer ska vara tillgängliga för alla människor oavsett deras förutsättningar. Ingen ska stängas ute.

Att känna trygghet och säkerhet är viktigt för alla människor. Våra kunder vill vara säkra på att deras medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen och på vägen till och från jobbet. För att åstadkomma det genomför vi löpande åtgärder i och omkring fastigheterna. Det kan vara att se över larm och införa passagesystem, förbättra belysningen på mörka platser och beskära träd för att skapa bättre sikt. En viktig del i det arbetet för en trygg stad är att skapa en mer levande miljö även kvällstid.  Det gör vi på olika sätt som att t ex hålla Hötorgsterrassen i Stockholm öppen ljumma sommarkvällar. Eller som i Göteborg, där vi tillsammans med  staden,  andra fastighetsägare och polisen har ett samarbete  för att öka tryggheten kvällstid i tre olika områden: Fredstan, Nordstan samt Lilla Bommen. Arbetet drivs enligt Purple Flag – modellen.

Vi människor vistas en stor del av dygnets alla timmar inomhus. Och byggnader har en stor påverkan på människors hälsa och välmående. Därför arbetar vi för att skapa hälsosamma och trivsamma inomhus- och närmiljöer. Det handlar bland annat om goda ljud-, ljus- och luftförhållanden, men lika mycket om en miljö designad för rörelse och trivsel.

Vasakronans vision är ”den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas”. Det innebär att vi engagerar oss i viktiga samhällsfrågor även om de inte är direkt kopplade till vår verksamhet. En förutsättning är att de engagemang vi väljer gör skillnad och att det känns relevant för våra medarbetare. Ett exempel är Löparakademin, en ideell förening som stöttar ungdomar i socialt utsatta områden. Här bidrar vi med kompetens och resurser inom olika områden och lämnar varje år ett finansiellt bidrag.

Ett annat exempel är Mitt liv som arbetar för att samhället ska bli mer inkluderande och för att få arbetsmarknaden att värdesätta mångfald. Samarbetet har bland annat inneburit en mångfaldsutbildning för alla våra medarbetare i Göteborg samt mentorskap och praktikplatser.

Mycket att ta in?
Ibland är det lättare att ställa en direkt fråga.
Hör av dig till Anna så svarar hon gärna.

Anna Denell
Hållbarhetschef Anna Denell 070-968 15 81 · 08-566 205 81 anna.denell@vasakronan.se