Möta kunden i projekt

Hyresgästinfo

Det är viktigt att kommunicera till hyresgästerna i fastigheten om pågående projekt och störande arbeten. Detta kan göras via en fastighetsnyhet i Vasakronans mobilapp Hyresgästinfo, via våra digitala skyltar eller på gång-blad i fastigheten, mailutskick till våra kontaktpersoner hos hyresgästen eller roll-ups i entréer. Du är ansvarig att meddela Biträdande Fastighetschef/Förvaltningsassistent som hjälper dig hantera kommunikationen.

Avstämningsmöten

Om en specifik kund berörs av projektet ska det ske löpande avstämningar med kunden.

Slutbesiktning

Projektbeställaren, tekniska förvaltare och drifttekniker kallas till slutbesiktning. Beroende på hyresavtalets upplägg kallas eventuellt hyresgästen. Besiktningen sammanfattas i ett utlåtande där kvarvarande brister och fel redovisas. Besiktningsanmärkningar följs upp och åtgärdas. Vid behov genomförs en efterbesiktning.

Överlämning

Relationshandlingar, drift- och skötselinstruktioner samt projektdokumentation ska överlämnas till förvaltningen genom att flytta dessa dokument till förvaltningsarkivet via RITA. Handlingarna ska granskas av den driftansvarige och godkännas av projektledaren. Förvaltningen ansvarar för att relevant information sparas in i DeDU. Kundteamet tar över ansvaret för drift och skötsel i samband med överlämnandet.

Initiera därefter ett överlämningsmöte med hyresgästen. Samordna detta med teknikenhetschefen och projektbeställaren. I samband med överlämningsmötet så diskuteras genomförandet av projektet.